فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 5/5kw-7/5hp
0 از 0

6,390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 7/5kw-10hp
0 از 0

7,020,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 15kw-20hp
0 از 0

12,930,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 18/5kw-25hp
0 از 0

14,750,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 22kw-30hp
0 از 0

20,120,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 30kw-40hp
0 از 0

25,690,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 37kw-50hp
0 از 0

28,700,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 45kw-60hp
0 از 0

36,000,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 55kw-75hp
0 از 0

41,720,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 75kw-100hp
0 از 0

51,410,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 90kw-125hp
0 از 0

60,470,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 110kw-150hp
0 از 0

108,120,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 180 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 132kw-180hp
0 از 0

126,670,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 220 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 3000
 • قدرت موتور : 160kw-220hp
0 از 0

129,660,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 5/5kw-7/5hp
0 از 0

6,860,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 7/5kw-10hp
0 از 0

7,740,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 11kw-15hp
0 از 0

12,750,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 15kw-20hp
0 از 0

13,670,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 18/5kw-25hp
0 از 0

19,620,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 22kw-30hp
0 از 0

20,910,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 30kw-40hp
0 از 0

28,210,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 37kw-50hp
0 از 0

33,040,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 45kw-60hp
0 از 0

37,680,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 55kw-75hp
0 از 0

45,160,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 75kw-100hp
0 از 0

55,780,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 90kw-125hp
0 از 0

60,880,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 150 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 110kw-150hp
0 از 0

107,860,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 180 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 132kw-180hp
0 از 0

114,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 220 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1500
 • قدرت موتور : 160kw-220hp
0 از 0

136,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 7.5 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 5/5kw-7/5hp
0 از 0

9,140,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 10 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 7/5kw-10hp
0 از 0

12,210,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 11kw-15hp
0 از 0

21,250,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 15kw-20hp
0 از 0

22,300,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 18/5kw-25hp
0 از 0

25,220,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 22kw-30hp
0 از 0

25,880,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 30kw-40hp
0 از 0

31,960,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 37kw-50hp
0 از 0

37,260,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 45kw-60hp
0 از 0

46,190,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 55kw-75hp
0 از 0

53,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 75kw-100hp
0 از 0

92,470,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 90kw-125hp
0 از 0

102,360,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 150 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 110kw-150hp
0 از 0

110,040,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 180 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 132kw-180hp
0 از 0

126,700,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 220 اسب YU-B3

 • جنس بدنه : چدن
 • rpm-دور موتور : 1000
 • قدرت موتور : 160kw-220hp
0 از 0

151,000,000 تومان