جستجوی پیشرفته

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 7.5 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 5/5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

3,794,800 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

4,059,800 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 20 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

8,331,600 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 25 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

10,250,200 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 30 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

11,691,800 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 40 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

14,267,600 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 50 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

14,977,800 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 60 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

19,005,800 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 75 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

23,309,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 100 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

33,008,400 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 125 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

36,156,600 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 150 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

65,783,600 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 3000 دور 180 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

76,553,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 220 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

86,199,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 7.5 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,102,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 10 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,579,200 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 15 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

9,476,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 20 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

10,250,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 25 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

11,702,400 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 30 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

12,550,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 40 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

15,476,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 50 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

18,316,800 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 60 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

20,511,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 75 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

25,514,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 100 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

36,358,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 125 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

41,276,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 150 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

75,101,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1500 دور 180 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

89,654,800 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1500 دور 220 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

111,819,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 7.5 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

6,190,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 10 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

8,278,600 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 15 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

11,405,600 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 20 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

12,826,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 25 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

14,797,600 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 30 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 22
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

15,274,600 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 40 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 30
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

19,631,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 50 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

24,009,000 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 60 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 45
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

29,807,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 75 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

34,471,200 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 100 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

71,253,200 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 125 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

78,864,000 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 150 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

90,439,200 تومان

الکتروموتور جمکو سه فاز مدل 1000 دور 180 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 132
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

109,116,400 تومان

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 1000 دور 220 اسب YU-B3

 • توان موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • روش استقرار : پایه شفت یک طرفه افقی
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

124,104,800 تومان