0
ورود به پنل کاربری

نوید موتور

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

1,404,590 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور PMT 80

پمپ آب نوید موتور PMT 80

1,872,860 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور PM 80

پمپ آب نوید موتور PM 80

1,966,140 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

2,244,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

2,244,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 180

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CMT 100

پمپ آب نوید موتور CMT 100

2,437,380 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور S100 1in

پمپ آب نوید موتور S100 1in

2,503,160 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 1.7 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

2,503,160 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 1.7 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.8 اسب -1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

2,559,040 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

2,581,590 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

2,581,590 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

2,674,980 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

2,699,070 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور NM15-60A

پمپ آب نوید موتور NM15-60A

2,733,500 تومان

استعلام موجودی

پمپ آب نوید موتور مدل NM15-60B

پمپ آب نوید موتور مدل NM15-60B

2,733,500 تومان

استعلام موجودی

پمپ آب نوید موتور CAM 100

پمپ آب نوید موتور   CAM 100

2,808,850 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

3,036,550 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 4

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CST 100/2

پمپ آب نوید موتور CST 100/2

3,591,280 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

3,686,100 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.2 متر

حداکثر آبدهی: 14

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 100/2

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 100/2

3,698,970 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

4,048,440 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 6

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور NM32-80 180

پمپ آب نوید موتور NM32-80 180

4,217,620 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

4,524,300 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CB 160

پمپ آب نوید موتور CB 160

4,622,090 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 2in AA

پمپ آب نوید موتور 2in AA

4,860,350 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

حداکثر آبدهی: 23

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

4,860,350 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

حداکثر آبدهی: 14

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CST 150/2

پمپ آب نوید موتور CST 150/2

4,863,100 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

4,892,250 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 8

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CBT 210

پمپ آب نوید موتور CBT 210

4,954,510 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CST 200/2

پمپ آب نوید موتور CST 200/2

4,962,870 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 41

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

5,041,300 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

5,157,240 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور 3in LD

پمپ آب نوید موتور 3in LD

5,260,750 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

حداکثر آبدهی: 23

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CBT 310

پمپ آب نوید موتور  CBT 310

5,351,720 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

5,626,170 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 35

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

5,811,520 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

آشنایی با برند نوید موتور

شرکت نوید موتور در سال 1375 در شهر تبریز تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تولید و عرضه الکتروموتور های خانگی و صنعتی آغاز کرد. این شرکت پس از 10 سال همکاری خود را با صنایع پمپ ایران برای تولید پمپ های فشارقوی آغاز کرد. یک سال بعد به لطف دارا بودن امتیازات ویژه تولید، همکاری خود را با صنایع پمپ سمنان برای تولید پمپ های سیرکولاتور خطی آغاز کرد. طولی نکشید که این دو شرکت بعد 3 سال همکاری در سال 1389 باهم ادغام شدند و از آن زمان به تولید محصولات سیرکولاتور با برند سمنان انرژی ادامه داد.

برند نوید موتور از اول فعالیت خود را با این هدف آغاز کرد که بتواند در بازار ایران بزرگ ترین تولید کننده الکتروموتور باشد، و با تلاش خود طی سالها فعالیت به هدف خود رسید. شرکت نوید موتور با تکیه بر پیشرفت دانش و فن آوری روز افزون خود در تلاش برای کشف نیاز مشتریانش و تولید اولین سری پمپ های تقویت فشار خانگی در آینده نزدیک است. نوید موتور در کنار ارائه راه حل به مشتریان به دیگر تولید کنندگان نیز خدمات صنعتی ارائه می کند.

از سری محصولاتی که این برند با همکاری برند های نام برده شده طراحی و تولید می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد: پمپ آب خانگی، صنعتی، فشار قوی عمودی، سیرکولاتور خطی، پکیجی و ... محصولاتی که نوید موتور به بازار عرضه می کند برای استفاده های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، آتشنشانی و تاسیسات سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرند. هم اکنون نوید موتور به عنوان یک هلدینگ تولیدی بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در خاورمیانه و ایران است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا