بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

نوید موتور

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45 پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

1,558,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور PMT 80 پمپ آب نوید موتور PMT 80

2,077,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور PM 80 پمپ آب نوید موتور PM 80

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130 پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

2,607,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.82

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور NM25-40 180 پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

2,607,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.83

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CMT 100 پمپ آب نوید موتور CMT 100

2,703,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100 پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

2,837,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5/4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100 پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

2,966,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130 پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

2,999,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتورNM25-60 180 پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

2,999,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

3,111,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور S100 1in پمپ آب نوید موتور S100 1in

3,111,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CAM 100 پمپ آب نوید موتور   CAM 100

3,115,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180 پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

3,135,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.18

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM15-60B پمپ آب نوید موتور مدل NM15-60B

3,175,000 تومان

استعلام موجودی

پمپ آب نوید موتور NM15-60A پمپ آب نوید موتور NM15-60A

3,175,000 تومان

استعلام موجودی

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180 پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

3,527,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.48

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

4,582,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 44 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CST 100/2 پمپ آب نوید موتور CST 100/2

4,589,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180 پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

4,703,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور NM32-80 180 پمپ آب نوید موتور NM32-80 180

4,899,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160 پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

5,255,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CB 160 پمپ آب نوید موتور CB 160

5,369,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200 پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

5,683,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CBT 210 پمپ آب نوید موتور CBT 210

5,708,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8/2 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210 پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

5,991,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8/2 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور 2in AA پمپ آب نوید موتور 2in AA

6,041,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 23

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

6,041,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 65 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CST 150/2 پمپ آب نوید موتور CST 150/2

6,214,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CBT 310 پمپ آب نوید موتور  CBT 310

6,217,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8/2 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CST 200/2 پمپ آب نوید موتور CST 200/2

6,341,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2 پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

6,442,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور 3in LD پمپ آب نوید موتور 3in LD

6,539,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.6 اسب -1.19kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 100 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2 پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

7,189,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160 پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

7,426,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با برند نوید موتور

شرکت نوید موتور در سال 1375 در شهر تبریز تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینه تولید و عرضه الکتروموتور های خانگی و صنعتی آغاز کرد. این شرکت پس از 10 سال همکاری خود را با صنایع پمپ ایران برای تولید پمپ های فشارقوی آغاز کرد. یک سال بعد به لطف دارا بودن امتیازات ویژه تولید، همکاری خود را با صنایع پمپ سمنان برای تولید پمپ های سیرکولاتور خطی آغاز کرد. طولی نکشید که این دو شرکت بعد 3 سال همکاری در سال 1389 باهم ادغام شدند و از آن زمان به تولید محصولات سیرکولاتور با برند سمنان انرژی ادامه داد.

برند نوید موتور از اول فعالیت خود را با این هدف آغاز کرد که بتواند در بازار ایران بزرگ ترین تولید کننده الکتروموتور باشد، و با تلاش خود طی سالها فعالیت به هدف خود رسید. شرکت نوید موتور با تکیه بر پیشرفت دانش و فن آوری روز افزون خود در تلاش برای کشف نیاز مشتریانش و تولید اولین سری پمپ های تقویت فشار خانگی در آینده نزدیک است. نوید موتور در کنار ارائه راه حل به مشتریان به دیگر تولید کنندگان نیز خدمات صنعتی ارائه می کند.

از سری محصولاتی که این برند با همکاری برند های نام برده شده طراحی و تولید می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد: پمپ آب خانگی، صنعتی، فشار قوی عمودی، سیرکولاتور خطی، پکیجی و ... محصولاتی که نوید موتور به بازار عرضه می کند برای استفاده های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، آتشنشانی و تاسیسات سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرند. هم اکنون نوید موتور به عنوان یک هلدینگ تولیدی بزرگترین تولید کننده الکتروموتور در خاورمیانه و ایران است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا