جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

549,300 تومان

پمپ آب نوید موتور PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

768,400 تومان

پمپ آب نوید موتور PMT 80

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

731,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,000,400 تومان

پمپ آب نوید موتور CMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

952,700 تومان

پمپ آب نوید موتور CAM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,097,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,045,600 تومان

پمپ آب نوید موتور CB 160

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,971,100 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,929,300 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,199,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 210

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

2,095,700 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 310

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

2,282,100 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,335,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 100/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,296,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,819,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,754,900 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,030,600 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,790,800 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,139,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,097,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,267,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CHT 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,147,300 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 310

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,206,160 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1in

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

949,300 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

949,300 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,397,400 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in AA

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,843,100 تومان

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,843,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA(3/4)

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,368,500 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in LD

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,994,700 تومان

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,994,700 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD37

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,343,500 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in PD38

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,596,300 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A6

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,989,400 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in A6

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,569,700 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A7

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,394,800 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A7

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,924,000 تومان

پمپ آب نوید موتورمدل 3in PD40

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,700,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD40

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,142,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-50

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,313,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 16-50

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,893,400 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 20-50

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,877,700 تومان

پمپ آب نوید موتور 20-50

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,373,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-65

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,665,200 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 65-16

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,267,350 تومان

پمپ آب نوید موتور 20-65

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,458,600 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل 20-65

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

4,943,400 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل P32 1.1/4 AA

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,158,670 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA 1.5hp

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,490,650 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in AA 2hp

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,013,850 تومان