جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی نوید موتور PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

549,300 تومان

پمپ آب نوید موتور PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
1 از 5

768,400 تومان

پمپ آب نوید موتور PMT 80

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 65
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

731,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,000,400 تومان

پمپ آب نوید موتور CMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

952,700 تومان

پمپ آب نوید موتور CAM 100

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,097,900 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CAMT 100

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 52
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,045,600 تومان

پمپ آب نوید موتور CB 160

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,971,100 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,929,300 تومان

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,199,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 210

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

2,095,700 تومان

پمپ آب نوید موتور CBT 310

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

2,282,100 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 20
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,335,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 100/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,296,000 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل CS 150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,819,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,754,900 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,030,600 تومان

پمپ آب نوید موتور CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 35
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,790,800 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,139,000 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 160

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,097,000 تومان

پمپ آب نوید موتور CH 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,267,200 تومان

پمپ آب نوید موتور CHT 210

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,147,300 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل CHT 310

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

2,206,160 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1in

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.4kw
 • میزان آبدهی : 5.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.7
0 از 0

949,300 تومان

پمپ آب نوید موتور S100 1.1/4in

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.4kw
 • میزان آبدهی : 5.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 1.7
0 از 0

949,300 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in HV

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.1 kw
 • میزان آبدهی : 13.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 2.2
0 از 0

1,397,400 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in AA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.9
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.2
0 از 0

1,843,100 تومان

پمپ آب نوید موتور 1.1/2in AA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.9
 • میزان آبدهی : 13.6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.2
0 از 0

1,843,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 2in AA(3/4)

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.5
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

2,368,500 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in LD

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1.2 kw
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.3
0 از 0

1,994,700 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 3in PD37

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.9kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.3
0 از 0

2,343,500 تومان

پمپ آب نوید موتور 3in PD38

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.5kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.5
0 از 0

2,596,300 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A6

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 0.7kw
 • میزان آبدهی : 22.7
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.2
0 از 0

3,989,400 تومان

پمپ آب نوید موتور 2in A7

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 27.3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.6
0 از 0

4,394,800 تومان

پمپ آب نوید موتورمدل 3in PD40

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 28.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4
0 از 0

4,700,000 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-50

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 0.7kw
 • میزان آبدهی : 18.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.10
0 از 0

4,313,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل 20-50

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 1.5kw
 • میزان آبدهی : 18.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.2
0 از 0

4,877,700 تومان

پمپ آب نوید موتور 16-65

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 1.1kw
 • میزان آبدهی : 45.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.7
0 از 0

4,665,200 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل 20-65

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 2.2kw
 • میزان آبدهی : 45.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.1
0 از 0

4,943,400 تومان

پمپ آب صنعتی نوید موتور مدل NM25-40 130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 2.82
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

832,760 تومان

پمپ آب نوید موتور NM25-40 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 2.82
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

832,760 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-60 130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

958,100 تومان

پمپ آب نوید موتورNM25-60 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

958,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM32-40 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 32/50/65w
 • میزان آبدهی : 3.18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
0 از 0

1,002,800 تومان

پمپ آب نوید موتورNM32-60 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 55/70/100w
 • میزان آبدهی : 3.48
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6
0 از 0

1,125,900 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM25-80 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

1,502,000 تومان

پمپ آب نوید موتورNM32-80 180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

1,564,100 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NM40-80 F200

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 135/190/245w
 • میزان آبدهی : 8
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8
0 از 0

1,814,850 تومان

پمپ آب نوید موتور SCP-AI 4/70

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 144w
 • میزان آبدهی : 10
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : _
0 از 0

4,763,700 تومان

پمپ آب نوید موتور مدل NCP-AI 5/125

 • برق : تک فاز ,سه فاز
 • توان پمپ : 301w
 • میزان آبدهی : 18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : _
0 از 0

7,778,200 تومان