واتس

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

660,000 تومان

%8

607,200 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

درجه: ندارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 50 لیتری واتس مخزن تحت فشار 50 لیتری واتس

1,420,000 تومان

%5

1,349,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 50

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,880,000 تومان

%8

1,729,600 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

2,480,000 تومان

%8

2,281,600 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,750,000 تومان

%8

2,530,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 150 لیتری واتس مخزن تحت فشار 150 لیتری واتس

4,850,000 تومان

%5

4,607,500 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 150

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

6,400,000 تومان

%5

6,080,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 300 لیتری واتس مخزن تحت فشار 300 لیتری واتس

7,500,000 تومان

%5

7,125,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 500 لیتری واتس مخزن تحت فشار 500 لیتری واتس

13,000,000 تومان

%5

12,350,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا