0
ورود به پنل کاربری

وسایل و متعلقات

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

استعلام موجودی

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا