هشدار دهنده

هشدار دهنده و کاربرد آن

هشدار دهنده همان گونه که از نامش پیداست برای هشدار دادن یک رخداد به کار می رود که دارای انواع مختلف است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا