منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M مقایسه

2,140,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M مقایسه

3,633,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL مقایسه

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2 مقایسه

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 مقایسه

4,960,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2 مقایسه

6,190,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3 مقایسه

5,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2 مقایسه

6,575,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M مقایسه

1,306,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 مقایسه

734,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 21.5
1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01 مقایسه

809,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

1,028,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 160/01 مقایسه

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 210/01 مقایسه

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40.5
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 160/01 مقایسه

تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 45
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 210/01 مقایسه

تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 35
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

505,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 61
0 از 0
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 مقایسه

680,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 47
0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 مقایسه

تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 مقایسه

1,363,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 40
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 مقایسه

1,508,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00 مقایسه

1,880,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01 مقایسه

2,086,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
1 از 2
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 مقایسه

2,093,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 58
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 مقایسه

2,305,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00 مقایسه

3,080,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 64
0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01 مقایسه

3,273,500 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 31.8
0 از 0
 پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M مقایسه

1,315,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 51
0 از 0
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M مقایسه

3,610,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 62
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

700,000 تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 1.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 32.5
0 از 0
پمپ آب جتی داب JET 102M مقایسه

تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 53.8
0 از 0
پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102 مقایسه

2,290,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 33
0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 مقایسه

945,500 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 2.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 37
0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

600,000 تومان

450,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML مقایسه

900,000 تومان

800,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2 مقایسه

3,400,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML مقایسه

2,100,000 تومان

1,900,000 تومان

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 3.1
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 50
1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L مقایسه

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 مقایسه

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 مقایسه

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80 مقایسه

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 مقایسه

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 مقایسه

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01 مقایسه

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 مقایسه

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 مقایسه

تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

1,400,000 تومان