منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-183

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 140
0 از 0

104,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-240

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 175
0 از 0

124,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-300

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 230
1 از 5

156,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-360

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 270
0 از 0

164,000 تومان

سانتریفیوژ استوانه ای زیلابگ YGF 60-420

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 310
0 از 0

190,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0

286,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0

310,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
0 از 0

310,000 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
0 از 0

320,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
0 از 0

350,000 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
0 از 0

350,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFFG2E108/60-M72/15

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

360,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
0 از 0

368,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
0 از 0

368,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFFG2E120/60-M92/15

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

400,000 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
1 از 5

420,000 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
0 از 0

420,000 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
0 از 0

450,000 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2470
0 از 0

450,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFFG2E133/73-M92/35

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

480,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
0 از 0

500,000 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1615
0 از 0

500,000 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
0 از 0

540,000 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
0 از 0

540,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFFG2E140/59-M92/35

 • برق :
 • دور موتور :
 • جنس پروانه :
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت :
0 از 0

560,000 تومان

سانتریفیوژ دو طرف مکش زیلابگ LXFFD2E120/120-M92/35-A145

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 480
0 از 0

580,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
0 از 0

590,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3295
0 از 0

590,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
0 از 0

590,000 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
0 از 0

620,000 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
0 از 0

620,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت زیلابگ GF-100

 • سایز دهانه : 120mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه :
0 از 0

650,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
0 از 0

680,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3775
0 از 0

680,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
0 از 0

680,000 تومان

داکت فن 12سانت زیلابگ GF-125

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه :
0 از 0

690,000 تومان

هواکش سقفی 22 سانت Zilabeg LXFB-2E-220-44-P92-25

 • قطر پروانه : 22*4 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

738,000 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
0 از 0

760,000 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
0 از 0

760,000 تومان

سانتریفیوژ دو طرف مکش زیلابگ LXFFD2E133/190-M92/35-A215

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1800دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • دبی (هوادهی) مترمکعب بر ساعت : 960
0 از 0

780,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت زیلابگ GF-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقیه :
0 از 0

805,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
0 از 0

850,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5705
0 از 0

850,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
0 از 0

850,000 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت زیلابگ GF-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق :
 • دور موتور در دقیقیه :
0 از 0

910,000 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت زیلابگ GF-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق :
 • دور موتور در دقیقیه :
0 از 0

940,000 تومان

هواکش سقفی 31 سانت Zilabeg LXFB-4E-315-100-M102-34

 • قطر پروانه : 30*10 سانتی متر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

1,026,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
0 از 0

1,140,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
0 از 0

1,140,000 تومان

هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
0 از 0

1,240,000 تومان