منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.5 متر
0 از 0

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.5 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.5 متر
0 از 0

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-7-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 22 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0

تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 15-10-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 52 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

954,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 28 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

954,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SQD 6-25-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 16 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

1,142,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز استریم SVQ 2200

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 42 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17 متر
0 از 0

1,671,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-17-0.37

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

533,000 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-25-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28 متر
0 از 0

667,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 1.5-32-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0

720,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-30-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 7 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0

979,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-18-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 3-24-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 9 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30 متر
0 از 0

759,500 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-12-0.55

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16 متر
0 از 0

702,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 8-18-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 13 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25 متر
0 از 0

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 10-16-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0

759,500 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 25-6-0.75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 30 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0

759,500 تومان

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 40-6-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 55 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9 متر
0 از 0

954,000 تومان

پمپ کفکش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23 متر
0 از 0

979,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0

884,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 3F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33 متر
0 از 0

920,500 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0

969,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 4F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 44 متر
0 از 0

1,005,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
0 از 0

1,041,500 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 5F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55 متر
0 از 0

1,075,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66 متر
0 از 0

1,122,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 6F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 66 متر
0 از 0

1,159,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77 متر
0 از 0

1,197,500 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 7F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77 متر
0 از 0

1,235,000 تومان

کف کش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0

1,284,000 تومان

کفکش تمام استیل تکفاز استریم SCM 8F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 5.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 88 متر
0 از 0

1,317,500 تومان

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD55F

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

948,000 تومان

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD75F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 21 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12 متر
0 از 0

108,600 تومان

پمپ لجنکش چدن فلوتردار استریم سری SWVSD110F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 27 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13 متر
0 از 0

1,351,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35TF

 • برق : سه فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 20 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0

1,046,500 تومان

پمپ لجن کش استیل تکفاز فلوتردار استریم سری SWSD55-35F

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 19 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8 متر
0 از 0

1,323,500 تومان

پمپ لجن کش چدنی سه فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35TF

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 24 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0

1,359,500 تومان

پمپ لجن کش استیل تک فاز فلوتردار استریم سری SWSD75-35F

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 24 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

1,496,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 10 اسب بخار
 • میزان آبدهی : 3.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118 متر
0 از 0

2,841,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-15

 • برق : تک فاز
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,979,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18

 • برق : تک فاز
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,369,500 تومان

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22

 • برق : تک فاز
 • توان :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,645,500 تومان