منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

925,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 71M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,045,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,110,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 0.37kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,210,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80M
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,215,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.55kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,215,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 80M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,315,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90S
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,375,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90S
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,415,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90S
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,475,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90S
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,510,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,555,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 0.75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90S
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,580,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,665,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,745,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,780,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,815,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,850,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.1kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 90L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

1,890,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,945,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

1,970,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

1,995,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 1.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,050,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 100L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,195,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,290,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 4kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

2,405,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 4kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,505,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 2.2kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,540,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 112M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

2,755,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 3kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

2,865,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 5.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

3,045,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 3kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,190,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 5.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

3,390,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

3,525,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 4kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,540,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 4kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

3,860,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 7.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132S
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

3,900,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 7.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,055,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

4,375,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 5.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,465,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 5.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 132M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

4,790,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 11kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

5,395,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 11kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,500,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 7.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

5,760,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 11kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

5,915,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور فلنج دار SIEMENSE 7.5kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

6,175,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 3000 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160M
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

6,995,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,125,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1500 دور فلنج دار SIEMENSE 15kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

7,540,000 تومان

الکتروموتور سه فاز 1000 دور پایه دار SIEMENSE 11kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • سایز بدنه SIZE FRAME : 160L
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

7,925,000 تومان