منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 5.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 39.5
0 از 0

2,140,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
1 از 5

3,633,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 8.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 60.5
0 از 0

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
1 از 5

4,960,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 11.4
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 67
0 از 0

6,190,500 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0

5,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 12.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 76.5
0 از 0

6,575,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax : 34.5
0 از 0

1,306,000 تومان

43 FSPA پمپ آتش نشانی چدنی ابارا

 • اندازه خروجی : 3in
0 از 0

14,208,500 تومان

54 FSPA پمپ آتش نشانی چدنی ابارا

 • اندازه خروجی : 4in
0 از 0

17,948,000 تومان

64 FSPA پمپ آتش نشانی چدنی ابارا

 • اندازه خروجی : 4in
0 از 0

26,921,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,342,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,533,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,766,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,263,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0248

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

3,958,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

983,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,290,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,545,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,971,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,200,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0345

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

3,603,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0352

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

4,552,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0360

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

8,201,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0370

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

9,078,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

957,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,307,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,656,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,000,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,509,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0538

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

3,052,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0544

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

3,854,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0552

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

5,204,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0560

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

9,370,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0570

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

10,371,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,465,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

870,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,533,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,987,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0818

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,800,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0825

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,956,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0837

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

5,110,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0844

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

6,248,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

1,843,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,263,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1410

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

2,932,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1413

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

3,639,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1418

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

5,071,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1425

 • برق :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
 • توان پمپ :
0 از 0

6,841,000 تومان