منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
 فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E6S مقایسه

894,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E6S مقایسه

1,038,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
 هواکش سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4S مقایسه

1,167,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-25E4T مقایسه

1,167,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25-30M6S مقایسه

1,291,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8S مقایسه

1,472,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-30-30M8T مقایسه

1,472,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-30M8S مقایسه

2,348,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M8S مقایسه

2,550,000 تومان

فن سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 38سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-38-38M6T مقایسه

2,550,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-20F4S1 مقایسه

1,160,000 تومان

فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 25سانت دوطرفه فوروارد سه سرعته دمنده BEF-25-25F4S1 مقایسه

1,210,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-20-10L4S مقایسه

899,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T4S مقایسه

1,069,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-25-10T6S مقایسه

1,050,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z6S مقایسه

1,363,000 تومان

فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30-10Z4S مقایسه

1,442,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L2S مقایسه

832,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-20-10L4S مقایسه

769,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L2S مقایسه

931,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 25سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25-10L4S مقایسه

840,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 30سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-30-10L4S مقایسه

1,014,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4S مقایسه

1,668,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z6S مقایسه

1,668,000 تومان

فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 40سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-40-14Z4T مقایسه

1,668,000 تومان

فن سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4S مقایسه

2,507,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6S مقایسه

2,507,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z4T مقایسه

2,507,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 50سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50-18Z6T مقایسه

2,507,000 تومان

بلوئر هود 14سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
بلوئر هود 14سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S مقایسه

295,000 تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

تومان

سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

3,700,000 تومان

سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

1,300,000 تومان

سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن

 • برق : سه فاز
 • نوع پروانه : بک وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

1,200,000 تومان

سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
سانتریفیوژ 250 فوروارد 1400 دور پردیس فن مقایسه

تومان

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن مقایسه

275,000 تومان

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن مقایسه

330,000 تومان

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن مقایسه

460,000 تومان

بلوئر هود 14سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
بلوئر هود 14سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP مقایسه

223,000 تومان

فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S

 • برق : تک فاز
 • نوع پروانه : فور وارد
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
فن سانتریفیوژ 20سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-20-20E4S مقایسه

1,003,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFFG2E108/60-M72/15

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 10سانت زیلابگ LXFFG2E108/60-M72/15 مقایسه

648,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFFG2E120/60-M92/15

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 12سانت زیلابگ LXFFG2E120/60-M92/15 مقایسه

720,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFFG2E133/73-M92/35

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 13سانت زیلابگ LXFFG2E133/73-M92/35 مقایسه

864,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFFG2E140/59-M92/35

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 14سانت زیلابگ LXFFG2E140/59-M92/35 مقایسه

1,008,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFFG2E150/70-M92/35

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 15سانت زیلابگ LXFFG2E150/70-M92/35 مقایسه

1,116,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFFG2E160/60-M92/35

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 16سانت زیلابگ LXFFG2E160/60-M92/35 مقایسه

1,260,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFFG2E180/90-M102/34

 • برق :
 • نوع پروانه :
 • نوع :
 • نوع اتصال :
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 18سانت زیلابگ LXFFG2E180/90-M102/34 مقایسه

1,512,000 تومان