گیربکس خورشیدی با خروجی چرخ دنده رجینا

گیربکس خورشیدی خطی رجینا

گیربکس خورشیدی بهین

گیربکس خورشیدی زاویه دار رجینا

گیربکس خورشیدی پایه دار رجینا

گیربکس خورشیدی هالو شافت رجینا

گیربکس خورشیدی بونفیلیولی

گیربکس خورشیدی فلندر

گیربکس خورشیدی بریوینی