021 22 683 706
 

مدل

هواکش دمنده صنعتی سبک فلزی

هواکش دمنده صنعتی ایلکا تک فاز

فن آکسیال S-P سری TCBT

هواکش صنعتی زیلابگ 900 دور سه فاز

هواکش زیلابگ صنعتی 1400 دور تکفاز

هواکش زیلابگ صنعتی 2800 دور تکفاز

هواکش زیلابگ صنعتی 900 دور تکفاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور تکفاز

هواکش دمنده صنعتی سنگین فلزی

هواکش دمنده هفت پرفلزی تکفاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده تک فاز

هواکش مرغداری آلفا

هواکش زیلابگ سردخانه ای 900 دور سه فاز

هواکش دمنده هفت پرفلزی سه فاز

هواکش دمنده ایلکای هفت پرفلزی مکنده سه فاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 1400 دور سه فاز

هواکش زیلابگ صنعتی 1400 دور سه فاز

هواکش دمنده صنعتی ایلکا سه فاز

هواکش صنعتی سنگین با پروانه پلی آمید

هواکش آکسیال دمنده طرح آلمان

هواکش مرغداری S-P سری HIT