021 22 683 706

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1400 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز3000 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور

الکتروموتور سه فازصنعتی ژن تبریز1400 دور