جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری مقایسه

83,600 تومان

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

 • جریان نامی : 12
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110 مقایسه

186,200 تومان

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

 • جریان نامی : 18
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110 مقایسه

237,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 9 آمپر موتوری مقایسه

110,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 12 آمپر موتوری مقایسه

113,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 18 آمپر موتوری مقایسه

152,700 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 25 آمپر موتوری مقایسه

166,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 32 آمپر موتوری مقایسه

240,900 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 40 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 40 آمپر موتوری مقایسه

354,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 50 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 50 آمپر موتوری مقایسه

580,600 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 65 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 65 آمپر موتوری مقایسه

603,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 75 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 75A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 75 آمپر موتوری مقایسه

636,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 85 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 85A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 85 آمپر موتوری مقایسه

678,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 100 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 100A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 100 آمپر موتوری مقایسه

894,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 115 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 115A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 115 آمپر موتوری مقایسه

924,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 130 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 130A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 130 آمپر موتوری مقایسه

1,048,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 150 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 150A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 150 آمپر موتوری مقایسه

1,208,400 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 185 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 185A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 185 آمپر موتوری مقایسه

1,787,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 225 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 225A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 225 آمپر موتوری مقایسه

2,096,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 265 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 265A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 265 آمپر موتوری مقایسه

2,367,300 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 300 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 300A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 300 آمپر موتوری مقایسه

2,697,200 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 400 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 400A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 400 آمپر موتوری مقایسه

3,884,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 500 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 500A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 500 آمپر موتوری مقایسه

5,486,800 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 630 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 630A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 630 آمپر موتوری مقایسه

7,336,000 تومان

کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 800 آمپر موتوری

 • جریان نامی : 800A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور AC هیوندای- 220ولت- 800 آمپر موتوری مقایسه

7,860,200 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 9 آمپر

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور DC هیوندای- 9 آمپر مقایسه

167,900 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور DC هیوندای- 12 آمپر مقایسه

193,000 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 18 آمپر

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور DC هیوندای- 18 آمپر مقایسه

246,000 تومان

کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی :
 • ولتاژ بوبین :
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور DC هیوندای- 25 آمپر مقایسه

265,700 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

 • جریان نامی : 9A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910 مقایسه

94,400 تومان

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

 • جریان نامی : 12A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210 مقایسه

96,900 تومان

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

 • جریان نامی : 18A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810 مقایسه

119,900 تومان

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

 • جریان نامی : 25A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510 مقایسه

132,700 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی : 32A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210 مقایسه

185,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی : 40A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011 مقایسه

257,700 تومان

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

 • جریان نامی : 50A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011 مقایسه

440,200 تومان

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

 • جریان نامی : 65A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511 مقایسه

465,700 تومان

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

 • جریان نامی : 80A
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220V
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011 مقایسه

547,400 تومان

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

 • جریان نامی : 95
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511 مقایسه

650,700 تومان

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

 • جریان نامی : 32
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 24
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210 مقایسه

185,000 تومان

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011

 • جریان نامی : 40
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 24
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-4011 مقایسه

257,700 تومان

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

 • جریان نامی : 115
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115 مقایسه

1,059,000 تومان

کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150

 • جریان نامی : 150
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 150 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-150 مقایسه

1,378,000 تومان

کنتاکتور 185 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-185

 • جریان نامی : 185
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 185 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-185 مقایسه

1,901,200 تومان

کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225

 • جریان نامی : 225
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-225 مقایسه

1,939,500 تومان

کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265

 • جریان نامی : 265
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 265 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-265 مقایسه

2,309,500 تومان

کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400

 • جریان نامی : 400
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 400 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-400 مقایسه

3,700,400 تومان

کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500

 • جریان نامی : 500
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 500 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-500 مقایسه

5,742,000 تومان

کنتاکتور 630 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-630

 • جریان نامی : 630
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 630 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-630 مقایسه

7,018,000 تومان

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

 • جریان نامی : 9
 • ولتاژ نامی : 220v
 • ولتاژ بوبین : 220
 • گروه کاربردی :
0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911 مقایسه

96,900 تومان