0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 52.3 متر
0 از 0

1,767,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.2 متر
0 از 0

2,100,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 25-7-1.1M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 31.1 متر
0 از 0

2,811,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,109,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 20.3 متر
0 از 0

2,006,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 65-16-1.1M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0

2,749,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 65-24-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.7 متر
0 از 0

2,650,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 80-30-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.3 متر
0 از 0

2,366,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDA 80-48-1.1M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.9 متر
0 از 0

2,481,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 3 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.2 متر
0 از 0

2,229,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.2 متر
0 از 0

1,659,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.1 متر
0 از 0

1,996,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4.5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.8 متر
0 از 0

2,148,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDJ 50-10-0.75M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 20.7 متر
0 از 0

2,229,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

1,778,000 تومان

پمپ کفکش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10 متر
0 از 0

1,863,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-3-1.1M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 53.4 متر
0 از 0

2,911,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDA 40-8-2-1.5M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0

3,577,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-4-5-1.8M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90.1 متر
0 از 0

5,007,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-4-1.5M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65.1 متر
0 از 0

3,435,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDA 25-3-6-2.2M

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 104 متر
0 از 0

5,245,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDJ 50-20-1-2.2T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 29.7 متر
0 از 0

4,767,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDJ 50-5-2-4T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 61.9 متر
0 از 0

7,150,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDJ 50-12-3-5.5T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 82.9 متر
0 از 0

12,389,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDJ 80-50-2-11T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 66.2 متر
0 از 0

16,198,000 تومان

پمپ کفکش طبقاتی ابر مدل SMDJ 80-38-3-15T

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 96.2 متر
0 از 0

25,250,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

3,476,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.4 متر
0 از 0

3,435,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.9 متر
0 از 0

3,623,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.7 متر
0 از 0

3,577,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.7 متر
0 از 0

2,386,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1 متر
0 از 0

2,768,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15 متر
0 از 0

3,164,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.6 متر
0 از 0

3,435,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSD 50-10-1.5 T WC

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

6,333,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 20 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27.5 متر
0 از 0

6,913,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.5 متر
0 از 0

6,007,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 32 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.8 متر
0 از 0

6,150,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 62.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.7 متر
0 از 0

8,245,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 80-42-4 T WC

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 75 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21.2 متر
0 از 0

11,725,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 100 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22.9 متر
0 از 0

14,105,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 112.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 31 متر
0 از 0

20,441,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 36 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21 متر
0 از 0

5,682,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSZ 80-30-3.7 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24 متر
0 از 0

7,330,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSZ 100-38-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 28.4 متر
0 از 0

9,898,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SSZ 100-65-7.5 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 43.9 متر
0 از 0

12,462,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 45 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.1 متر
0 از 0

4,403,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SST 65-15-3 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 25 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.6 متر
0 از 0

7,449,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SST 100-30-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 43.9 متر
0 از 0

12,232,000 تومان

پمپ لجنکش ابر مدل SST 65-30-5.5 T

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 36.8 متر
0 از 0

11,713,000 تومان