0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,800,000 تومان

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

 • برق : تک فاز
 • توان : 3/4 اسب
 • فشار یا هد-متر : 50
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2
 • ساخت : آلمان
0 از 0

2,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 4-4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : آلمان
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 3-4

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.8 اسب
 • فشار یا هد-متر : 38
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : آلمان
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial JET 9-4

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : آلمان
0 از 0

تومان

پمپ آب خانگی ویلو مدل Initial Peripheral

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 34
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 0.13
 • ساخت : آلمان
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 202/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 203/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 204/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 205/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.75
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-2 MHI 206/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 4 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 1.10 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 202/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 203/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 204/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.55 kw
0 از 0

تومان

بوستر پمپ ویلو مدل Economy CO-3 MHI 205/ER

 • برق : سه فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) :
 • حداکثر آبدهی : 8 متر مکعب بر ساعت
 • توان : 0.75 kw
0 از 0

تومان