0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 14.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14
0 از 0

3,759,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 14.4 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 16 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 14
0 از 0

4,022,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 18.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

3,759,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 18.4 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.5 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

4,022,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 34.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

4,247,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 34.4 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

4,510,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 50.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50
0 از 0

4,604,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 50.4 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50
0 از 0

4,867,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 65.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

5,145,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 65.4 W

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

5,145,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 80.4 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

5,649,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 80.4 W

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 16.6 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 21.6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
0 از 0

3,974,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 16.6 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 21.6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
0 از 0

4,237,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 30.6 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 21.6 مترمکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0

4,568,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 30.6 SF

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 21.6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30
0 از 0

4,830,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 40.6 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40
0 از 0

5,045,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 40.6 S F

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40
0 از 0

5,308,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 40.6 W

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 40
0 از 0

5,045,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 51.6 S

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,418,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 62.6 S

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,728,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMR 70.6 W

 • برق :
 • سایزخروجی :
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

6,153,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMK 15.7 S

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 54 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMK 18.7 W

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 61.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TMK 22.7 W

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2.1/2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 16.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 14.1 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 16.4 S F 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 14.1 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 16
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 34.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12.3 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 34.4 S F 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12.3 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 45.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 45.4 S F 200

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.8 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 65.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.7 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 65.4 S F 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.7 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 65.4 W 200

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.7 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 80.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 80.4 W 200

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.4 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 100.4 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 9.78 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 100
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 100.4 W 200

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 9.78 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 100
0 از 0

تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 18.4 S 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 14.88 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

3,759,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 18.4 S F 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 14.88 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 18
0 از 0

4,022,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 34.4 S 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 13.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

4,247,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 34.4 S F 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 13.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 34
0 از 0

4,510,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 50.4 S 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50
0 از 0

4,604,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 50.4 S F 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50
0 از 0

4,867,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 50.4 W 210

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50
0 از 0

4,604,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 65.4 S 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.64 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 64
0 از 0

5,145,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 65.4 W 210

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.64 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
0 از 0

5,145,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 80.4 S 210

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.64 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

5,649,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 80.4 W 210

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 11.64 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
0 از 0

5,649,000 تومان

پمپ کفکش توان تک مدل TPT 15.6 S 200

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 18.6 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 15
0 از 0

3,974,000 تومان