0
ورود به پنل کاربری
انواع پمپ آب | شناخت و اجزا

انواع پمپ آب | شناخت و اجزا

نویسنده : ویدفکتور 18خرداد1400

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقيقه

انواع پمپ آب به دستگاهي اطلاق مي شود كه به سيال انرژي مي دهد و باعث مي شود از يك نقطه به نقطه ديگر منتقل شود. انرژي منتقل شده به سيال شامل انرژي فشاري، جنبشي و پتانسيل است كه درمكانيك سيالات با هد آن ها بيان مي شود.

طبقه بندي انواع پمپ آب

پمپ ها از لحاظ نحوه و اصول كار به سه دسته كلي زيرتقسيم بندي مي شوند:

 • پمپ هاي نوع جنبشي Dynamic Pump
 • پمپ هاي نوع جابجائي مثبت Positive Displacement Pumps
 • پمپ ها ي مخصوص Special Pumps

طبقه بندی انواع پمپ آب

پمپ هاي نوع جنبشي Dynamic Pump

اساس كار اين نوع از انواع پمپ آب بر اساس افزودن انرژي جنبشي به مايعات است. كه اين انرژي در غالب سرعت ياحركت دادن به مايع از طريق مكانيزم پمپ كه پروانه ها هستند انجام مي شود. كه مقداري از انرژي جنبشي توليد شده در داخل پمپ و مقداري ديگر نيز در مجراي خروجي پمپ (براساس ساختمان آن) به انرژي فشاري تبديل مي شود.

اين نوع از انواع پمپ آب در دسته هاي كلي زير طبقه بندي مي شوند:

 • Centrifugal Pump -پمپ هاي جريان شعاعي يا گريز از مركز
 • Mixed Flow Pump -پمپ هاي جريان مختلط
 • Axial Flow Pump-پمپ هاي جريان محوري
 • Peripheral Pump-پمپ هاي جريان محيطي

انواع مختلف پمپ آبانواع پمپ آب به صورت End Suction این دسته بندی بر اساس ساختمان و شکل ارتباط پمپ با الکترو موتور انجام پذیرفته است.

انواع پمپ آب به صورت End Suction

اجزا و ساختمان انواع پمپ آب سانتریفیوژ

نمودار کاربرد و استفاده پمپ آب سانتریفیوژ با توجه به فلو (دبی) و هد (فشار)

انواع پمپ آب | نمودار کاربرد پمپ سانتریفیوژ

در نمودار بالا محور عمودی هد (فشار) و محور افقی فلو (دبی) را بر اساس انواع پمپ آب مشخص می کند. که در آن هر محدوده با یک حاشیه رنگی مشخص شده نشان دهنده محدوده عملکرد پمپ بر اساس هد و دبی آن نوع پمپ است.

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت Positive Displacement Pump

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت به پمپ هائي اطلاق مي شود كه در هر كورس كاري كه انجام مي دهند مقدار مشخصي از مايع را پمپاژ مي كنند. مقدار مايع پمپاژ شده رابطه مستقيم با تعداد كورس هاي انجام شده دارد. این گروه از پمپ ها معمولاً جهت پمپاژ و جابجایی سیال ها با ویسکوزیته بالا یا برای ایجاد فشار های بالا و دبی محدود مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ هاي نوع جابجائي مثبت در دودسته اصلي طبقه بندي مي شوند:

 • پمپ هاي رفت و برگشتي Reciprocating Pumps
 • پمپ هاي دوار Rotary Pump

انواع پمپ آب های رفت و برگشتي Reciprocating Pumps

 • پمپ هاي پيستوني Piston Pump
 • پمپ هاي پلانجري Plunger Pump
 • پمپ هاي ديافراگمي Diaphragm Pump

شکل زیر ساختمان ونحوه عملکرد پمپ پیستونی را نشان می دهد:

انواع پمپ آب | ساختمان پمپ پیستونیساختمان و نحوه عملکرد پمپ دیافراگمی 

پمپ هاي دوار Rotary Pump 

اساس كار اين نوع از انواع پمپ آب بر پایه حركت چرخشي دائمي يك يا چند رتور در داخل يك محفظه است كه با چرخش رتور مايع از طرف ورودي مکیده Suction بطرف خروجي تخلیه Discharge پمپ هدایت یا رانده مي شود.

اين پمپ ها در دو دسته كلي زيرطبقه بندي مي شوند:

 • پمپ هاي تك محوري Single Rotor
 • پمپ هاي چندمحوري Multiple Rotor

Single Rotor پمپ هاي تك محوري

اين پمپ ها در دسته هاي زير طبقه بندي مي شوند:

 • پمپ هاي پره اي Vane Pump
 • پمپ هاي پيستوني Piston Pump
 • پمپ هاي ارتجاعي Flexible Member Pump
 • پمپ هاي لغزشي Peristaltic Pump
 • پمپ هاي پيچي Screw Pump

(Multiple Rotor) پمپ هاي چندمحوري

 • پمپ هاي نوع چرخ دنده ايGear Pump
 • پمپ هاي نوع پره اي Lobe Pump
 • پمپ هاي نوع پيچي Screw Pump
 • پمپ هاي نوع پيستون دوار Circumferfntical Piston Pump
 • پمپ هاي نوع پره ای Lobe Rotor Pump

عملآ از اين نوع، انواع پمپ آب براي سرويس هاي خدمات و کاربری های بهداشتي مثلآ صنايع غذايي و صنايع نوشيدني استفاده مي شود.

شکل زیر ساختمان و عملکرد پمپ پره ای در سه نوع دو پره، سه پره و چهار پره را نشان می دهد.
بايد توجه داشت كه نبايد در حالي كه لوله خروجي اين نوع پمپ ها بسته است آن ها را راه اندازي كرد. زيرا باعث بالا رفتن فشار بيش از حد در خروجي پمپ شده و به همين علت تعبيه يك شير اطمينان در خروجي آن ها ضرورت دارد.

اين نوع پمپ ها در تمام شاخه هاي صنعت بكار مي روند. زيرا داراي راندمان، استحكام و قابليت اطمينان خوبي بوده و توانايي پمپ كردن مواد خورنده و در بعضي موارد مواد شيميايي خورنده را نيز دارند.

انواع پمپ آب | عملکرد پمپ پره ایپمپ هاي پيچي Screw Pump

اين نوع از انواع پمپ آب داراي محور متحركي هستند كه به شكل پيچ ساخته شده و در داخل يك محفظه استوانه اي شكل مي چرخد و فاصله بين پيچ (رتور) و بدنه آن ها بسيار ناچيز است. كه اين امر سبب كاهش نشتي هاي داخلي پمپ مي گردد. اصول كار آن ها بسیار شبیه به پيچ هاي چرخ گوشت است كه با حركت چرخشي خود مواد را به سمت جلو حركت مي دهد. و باعث ایجاد فشار در خروجی پمپ می شود. پمپ هاي پيچي صلب را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:

 • پمپ پيچي يك پيچه (پمپ پيچ ارشميدس)
 • پمپ هاي پيچي با دو پيچ يا بيشتر

​ پمپ هاي يك پيچه Single Screw Pump

پمپ پيچي (پيچ ارشميدس) شامل يك پيچ حلزوني فلزي بلند ممتد است كه روي يك محور قرار داده (تعبیه) شده است. و با كلرنس (لقي) كمي در داخل يك محفظه يا بدنه (با مقطع دايره) دوران می کند. طرح هاي جدید پمپ ارشميدس به منظور بالا بردن آب و ساير مايعات کاربرد دارند. و داراي راندماني تا حدود % ۷۵ مي باشند.

شکل زیر ساختمان و اجزا یک پمپ پیچی تک محور را نشان می دهد.

انواع پمپ آب| ساختمان پمپ تک پیچه
پيچ هاي ارشميدس با قطرهاي متفاوت و متنوعی ساخته مي شوند که ظرفيت جابجايي آن ها ازظرفيت هاي پايين تا GPM ۸۰۰۰۰ نيزمي رسد. درشرایطی كه محدوديت قطر وجود داشته باشد براي افزایش ظرفيت پمپاژ مي توان از چند پمپ بصورت موازي استفاده كرد. دور اين نوع پمپ ها براساس اندازه پمپ طراحي مي شود.

Multi Screw Pump پمپ هاي چند پيچه

در پمپ هاي چند پيچه، دو يا چند پيچ در داخل بدنه قرار مي گيرند. بطوري كه دربعضي ازطراحي ها پيچ ها با هم درگير مي شوند و حركت مي كنند. ولي در انواع طراحي هاي ديگر حركت رتورها توسط چرخدنده هاي انتقال دهنده و تنظيم كننده Timing Gear انجام مي شود. كه در اين نوع طراحي بايدحتماً لقي مشخص و معيني بين پيچ ها وجود داشته باشد تا درحين چرخش با همديگر تماس نداشته باشند.

انواع پمپ آب|پمپ چند پیچه

در پمپ هاي نوع پيچي از انواع پمپ آب نيز به علت اختلاف فشاري كه بين ورودي و خروجي هر كدام از پيچ ها وجود دارد باعث ايجاد يك نيروي محوري روي رتورها مي شود. كه جهت آن از طرف خروجي به طرف ورودي پمپ مي باشد. در صورتي كه فشار پمپ بالا باشد نيروي بسيار قابل ملاحظه اي بوجود مي ايد. درصورتي كه این نیرو کنترل و خنثي نشود مي تواند باعث حركت رتور و تماس آن با بدنه و ایجاد اصطکاک و سایش شود. در پمپ هاي پيچي بالانس نشده اين نيرو بايد توسط ياتاقان هاي پمپ خنثي شود.

پمپ هاي پيچي بالانس شده

ولي در پمپ هاي پيچي بالانس شده (از نظر نيروي محوري) كه دو پيچ مختلف الجهت متقارن روي يك محور تعبيه مي شود، نيروي محوري ايجاد شده در يك طرف محور با نيروي نظير در طرف ديگر خنثي مي شود. در اين نوع از انواع پمپ آب معمولاً مايع از دو طرف وارد روتور شده و از مركز آن خارج مي شود (عكس آن نیز امكان پذير است) ولي سعي بر اين است كه مايع از طرفين رتورها وارد پمپ شود و از وسط آن ها خارج شود تا فشار روي پكينگ ها (آب بندها) فشار ورودي پمپ باشد. زيرا عكس اين حالت باعث اعمال فشار خروجي روي سيستم آب بندي پمپ مي شود. و باعث كاهش طول عمر مكانيكال سيل يا پكينگ و خرابي زودرس آن ها مي شود.

پمپ هاي پيچشي خارج از مركزي Eccentric Helical Rotor

اين نوع از انواع پمپ آب ها از يك رتور فلزي به شکل پيچ يك راهه كه بصورت خارج از مركز در داخل يك بدنه قابل ارتجاع Flexible Member Pumps مي چرخد تشكيل شده اند. رتور در تمام مقاطع داراي مقطع دايره اي يكنواخت است که  قطر آن بيش تر از قطر داخلي بدنه است. از اين رو بين آن ها يك تماس يا انطباق پرسي و تحت فشار وجوددارد. Interference Fit كه اين حالت باعث ايجاد يك ديواره حايل در مقابل فراز و نشتي هاي داخلي مايع شده و با تداوم گردش رتور، مايع را به سمت خروجي حركت مي دهد.

اين نوع پمپ ها، به خودی خود هواگيري مي شوند و نوسانات جريان خروجي آن ها قابل چشم پوشی است و قادر به پمپ كردن هر نوع مايعي از آب گرفته تا مواد خميري ساينده و مايعاتي كه همراه ان ها مقداري گاز يا بخار وجود داشته باشد. و همچنين مايعات غليظ و چسبناك مي باشند و بيشترين كاربرد آن ها در انتقال فاضلاب هاي بهداشتي است.

تنها محدوديت اين گونه پمپ ها، عدم كارائي در درجه حرارت هاي بالا به علت عدم تحمل حرارت بدنه پمپ است؛ زيرا معمولآ جنس بدنه از لاستيك طبيعي يا مصنوعي قابل ارتجاع ساخته مي شوند. كه روي بدنه پمپ قرار گرفته و تحمل حرارت هاي بالا را ندارند. همچنين به دليل پائين بودن ضريب انتقال حرارت لاستيك ها امكان انتقال و تبادل حرارت بين روتور و هواي محيط بسیار کم و محدود است. به همين دليل در صورت كار طولاني و مداوم رتور داغ شده كه مي تواندباعث كاهش طول عمر قطعات ديگر نيز بشود.

پمپ هاي تيغه اي Vane Pump

در اين نوع پمپ ها تيغه ها Vane بصورت خارج از مركزي در داخل بدنه قرار دارند. با چرخش رتورو تيغه ها مايع حبس شده بين Casing و Rotor و Vane را از قسمت ورودي كه حجم پمپ زياد است را به قسمت خروجي پمپ که دارای حجم کمتری است، مي راند و به دليل كاهش حجم از طرف ورودي تا خروجي باعث افزايش فشار آن مي شود. عمل پمپاژ مايع را تيغه ها انجام مي دهند و آب بندي بين تيغه ها و سيلندر با كم كردن فاصله بين آن ها (كلرنس پايين) با استفاده از نيروي گريز از مركز و فشار فنرهائي كه پشت تيغه ها قرار گرفته اند انجام می پذیرد.

پمپ هاي نوع چرخ دنده اي Gear Pump

اين نوع از انواع پمپ آب ها نيز جز پمپ هاي دوار جابجائي مثبت طبقه بندي مي شوند كه به دليل كم بودن فاصله بين چرخ دنده ها و بدنه حركت مايع در داخل پمپ از طرف ورودي كه حجم داخل محفظه پمپ زياد به سمت خروجي كه محفظه حجم كمتري دارد رانده مي شود. در هنگامی كه چرخ دنده ها از مقابل فضای ورودي عبور مي كنند.

مقداري مايع بين دنده ها محبوس مي شود و در جهت چرخش دنده ها که در جهت عكس همديگر است. بطرف خروجي رانده مي شود. چون كلرنس یا لقی بين چرخ دنده ها و محفظه پمپ بسيار كم است. مايع اجباراً بطرف خروجي پمپ هدايت مي شود. در هر دور گردش چرخ دنده مقدار معيني مايع جابجا مي شود و جريان سیال يكنواخت را بوجود مي آورد.

محبوب ترین ها

کارکرد و موارد استفاده از پمپ آب صنعتی

نویسنده: ویدفکتور

26خرداد1400

نحوه انتخاب پمپ کف کش و انواع و کاربرد آن ها

نویسنده: ویدفکتور

25خرداد1400

انتخاب پمپ آب مناسب مورد نیازتان

نویسنده: ویدفکتور

24خرداد1400

انواع پمپ آب | شناخت و اجزا

نویسنده: ویدفکتور

18خرداد1400

پمپ آب جتی چیست و چگونه کار میکند؟

نویسنده: ویدفکتور

05بهمن1399

جدیدترین ها

کارکرد و موارد استفاده از پمپ آب صنعتی

نویسنده: ویدفکتور

26خرداد1400

نحوه انتخاب پمپ کف کش و انواع و کاربرد آن ها

نویسنده: ویدفکتور

25خرداد1400

انتخاب پمپ آب مناسب مورد نیازتان

نویسنده: ویدفکتور

24خرداد1400

چگونه هواکش مناسبی انتخاب کنیم

نویسنده: ویدفکتور

23خرداد1400

تحلیل انواع الکتروموتور و هواکش

نویسنده: ویدفکتور

22خرداد1400

021-22683706 بالا