منو

کلید حفاظت موتور Motor Protection Circuit Breakers

کليد محافظ موتور

 برای محافظت از موتور در برابر اتصال کوتاه و اضفه بار از کلید محافظ موتور استفاده می شود  براى عمل رله، معمولاً آن را روى(۸ /  ۱ تا ۵/ ۱   برابر جريان نامى). وقتی که جريان از حد تنظيم شده بيش تر شود، عضو حرارتى رله عمل کرده و مدار را قطع مى کند. عضو مغناطيسى اين رله از يک هسته آهنى ثابت و يک هسته متحرک و يک بوبين تشکيل شده است؛ به طورى که هسته ى متحرک از طريق نيروى يک فنر به طرف بالا کشيده شده است. وقتى که جريان از حد تنظيم شده بالاتر رود يا در مدار اتصال کوتاه به وجود آيد، بوبين مغناطيس شده هسته ى متحرک را به سمت

پايين مى کشد و باعث قطع کنتاکت هاى متصل به هسته ى متحرک مى شود؛ در نتيجه رله ى مدار را قطع مى کند. مدت زمان عمل رله بسيار کم است؛ به همين دليل اين رله را رله ىسريع مى

گويند کليد محافظ موتور مى تواند جايگزين فيوز و بى متال در مدارهاى صنعتى شود

 بر این اساس موارد زیر را می توان از طریق این کلید حفاظت نمود 

مزایای استفاده از کلید محافظ موتور 

نوع و نحوه عملکرد این کلید بر اساس منحنی های استاندارد تعریف شده است . که بایستی برای مشخص شدن مقادیر  و شرایط  از آن ها استفاده نمود 

************************************************************************************