منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T مقایسه

425,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T مقایسه

447,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7100
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8800
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T مقایسه

726,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10500
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T مقایسه

814,000 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T مقایسه

847,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4T مقایسه

425,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4T مقایسه

447,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7100
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8800
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4T مقایسه

726,000 تومان

هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10500
0 از 0
هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T مقایسه

814,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4T مقایسه

847,000 تومان

هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-70Z6T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 14000
0 از 0
هواکش70سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-70Z6T مقایسه

1,417,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3 مقایسه

1,472,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z4T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8000
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z4T3 مقایسه

1,472,000 تومان

هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 17000
0 از 0
هواکش70سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3 مقایسه

1,635,000 تومان

هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18000
0 از 0
هواکش80سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3 مقایسه

1,973,000 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2850
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D4T مقایسه

284,000 تومان

هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3550
0 از 0
هواکش 45سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-45D4T مقایسه

291,000 تومان

هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
0 از 0
هواکش 50سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-50D4T مقایسه

311,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8300
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-60D4T مقایسه

367,000 تومان

هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8200
0 از 0
هواکش 60سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-60K4T مقایسه

522,000 تومان

هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش 70سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-70K4T مقایسه

599,000 تومان

هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1400
0 از 0
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30L4T مقایسه

278,000 تومان

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2900
0 از 0
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35L4T مقایسه

324,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T مقایسه

407,000 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6200
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T مقایسه

424,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11500
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T مقایسه

737,000 تومان

هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 18000
0 از 0
هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T مقایسه

1,308,000 تومان