منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L6S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L6S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4050
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4S مقایسه

425,000 تومان

هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش40سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-40T4T مقایسه

425,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4S مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3100
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L6S مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45L4T مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5300
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4S مقایسه

447,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T6S مقایسه

447,000 تومان

هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
0 از 0
هواکش45سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45T4T مقایسه

447,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7000
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4S مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4500
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T6S مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7100
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50T4T مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7700
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4S مقایسه

726,000 تومان

هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8800
0 از 0
هواکش50سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-50Z4T مقایسه

726,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4S مقایسه

814,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10500
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z4T مقایسه

814,000 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11600
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4S مقایسه

847,000 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7800
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z6S مقایسه

847,000 تومان

هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12000
0 از 0
هواکش63سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-63Z4T مقایسه

847,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1520
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L6S مقایسه

327,000 تومان

هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
0 از 0
هواکش30سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30L4T مقایسه

327,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3000
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2250
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L6S مقایسه

344,000 تومان

هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3070
0 از 0
هواکش35سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-35L4T مقایسه

344,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3500
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2600
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L6S مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40L4T مقایسه

363,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4050
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4S مقایسه

425,000 تومان

هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4200
0 از 0
هواکش40سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40T4T مقایسه

425,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3650
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4S مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3100
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L6S مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45L4T مقایسه

399,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5300
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4S مقایسه

447,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4800
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T6S مقایسه

447,000 تومان

هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6000
0 از 0
هواکش45سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45T4T مقایسه

447,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7000
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T6S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 4500
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T6S مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7100
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4T مقایسه

475,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7700
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4S مقایسه

726,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 8800
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50Z4T مقایسه

726,000 تومان

هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
0 از 0
هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4S مقایسه

814,000 تومان

هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T

 • ولناژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10500
0 از 0
هواکش60سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-60Z4T مقایسه

814,000 تومان

هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4S

 • ولناژ : تکفاز-220V
 • جنس پروانه : فلزی
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11600
0 از 0
هواکش63سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-63Z4S مقایسه

847,000 تومان