منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس مدل2MB 150

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس مدل2MB 150 مقایسه

تومان

بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس مدل2MB 200

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ دور ثابت پنتاکس مدل2MB 200 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل CB 100

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل CB 100 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00 مقایسه

11,781,500 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01 مقایسه

12,367,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00 مقایسه

12,367,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01 مقایسه

12,973,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310 مقایسه

15,739,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400 مقایسه

22,568,500 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 600

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 600 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 751

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 751 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 800

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 800 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 900

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 900 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1000

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1000 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1250

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 1250 مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل CB 15002X

 • برق : تک فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل CB 15002X مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01No panel

 • برق : سه فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01No panel مقایسه

تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

 • برق : سه فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01 مقایسه

12,711,500 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 210-01 No panel

 • برق : سه فاز
 • تعداد پمپ :
 • تکنولوژی :
 • مخزن تحت فشار :
0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 210-01 No panel مقایسه

12,914,500 تومان