منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ لجن کش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 100MA 10MT

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 100MA 10MT مقایسه

4,222,380 تومان

پمپ لجن کش استیل ابارا RIGHT 100T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش استیل ابارا RIGHT 100T مقایسه

37,225,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 2/2 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 2/2 5 80DML مقایسه

13,108,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 3/7 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.9 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 3/7 5 80DML مقایسه

15,661,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 5/5 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 21.5 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 5/5 5 80DML مقایسه

21,251,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 7/5 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 24.9 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 7/5 5 80DML مقایسه

24,229,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 11 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 12 تا 16 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.2 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 11 5 80DML مقایسه

32,352,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 15 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35.2 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 15 5 80DML مقایسه

33,841,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 22 5 80DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 96 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 22 5 80DML مقایسه

47,910,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 3/7 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 17.9 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 3/7 5 100DML مقایسه

15,912,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 5/5 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 5/5 5 100DML مقایسه

21,336,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 7/5 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 7/5 5 100DML مقایسه

24,313,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 11 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 12 تا 16 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 11 5 100DML مقایسه

32,415,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 15 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 15 5 100DML مقایسه

33,923,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 22 5 100DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 22 5 100DML مقایسه

47,996,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 5/5 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 204 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 5/5 5 150DML مقایسه

21,697,400 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 7/5 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 240 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 7/5 5 150DML مقایسه

24,674,690 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 11 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 12 تا 16 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 270 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 30.3 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 11 5 150DML مقایسه

32,775,800 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 15 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 300 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 35 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 15 5 150DML مقایسه

34,287,140 تومان

پمپ لجن کش چدنی ابارا 22 5 150DML

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 330 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی ابارا 22 5 150DML مقایسه

48,356,740 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 250DL 5 18

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 450 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 250DL 5 18 مقایسه

80,920,850 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 300DL 5 22

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 720 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 300DL 5 22 مقایسه

90,523,910 تومان

150-200DL 530 پمپ لجنکش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 420 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39.7 متر
0 از 0
150-200DL 530 پمپ لجنکش چدنی ابارا مقایسه

93,581,000 تومان

150-200DL 537 پمپ لجنکش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 450 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 43 متر
0 از 0
150-200DL 537 پمپ لجنکش چدنی ابارا مقایسه

114,989,000 تومان

150-200DL 545 پمپ لجنکش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 480 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 48 متر
0 از 0
150-200DL 545 پمپ لجنکش چدنی ابارا مقایسه

129,730,000 تومان

250-300DL 530 پمپ لجن کش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 660 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 36 متر
0 از 0
250-300DL 530 پمپ لجن کش چدنی ابارا مقایسه

102,940,000 تومان

250-300DL 537 پمپ لجن کش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 720 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40 متر
0 از 0
250-300DL 537 پمپ لجن کش چدنی ابارا مقایسه

126,488,000 تومان

250-300DL 545 پمپ لجن کش چدنی ابارا

 • برق : سه فاز
 • توان : 16 تا 20 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 780 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 45 متر
0 از 0
250-300DL 545 پمپ لجن کش چدنی ابارا مقایسه

142,702,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 65DL/WC 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 30 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 14.8 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 65DL/WC 5 1.5 مقایسه

9,573,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 54 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.7 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 1.5 مقایسه

9,631,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 66 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 15.2 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 2.2 مقایسه

10,410,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 80DL/WC 5 3.7 مقایسه

10,309,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 120 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 3.7 مقایسه

13,000,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 5.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 150 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16.9 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 5.5 مقایسه

21,737,000 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 7.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 144 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22.5 متر
0 از 0
پمپ لجن کش چدنی خردکن دار ابارا 100DL/WC 5 7.5 مقایسه

24,099,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 50DVS 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 50DVS 5 1.5 مقایسه

8,600,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 33 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.6 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 1.5 مقایسه

8,837,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20.3 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 2.2 مقایسه

9,756,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.7 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 65DVS 5 3.7 مقایسه

11,525,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 1.5

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 33 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 18.6 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 1.5 مقایسه

8,942,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 2.2

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 45 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20.3 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 2.2 مقایسه

10,004,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 3.7

 • برق : سه فاز
 • توان : 5 تا 12 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 60 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25.7 متر
0 از 0
پمپ لجنکش چدنی ابارا 80DVS 5 3.7 مقایسه

11,827,000 تومان

پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 100 MA

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 36 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.6 متر
0 از 0
پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 100 MA مقایسه

7,211,000 تومان

پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 100 T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 36 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.6 متر
0 از 0
پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 100 T مقایسه

6,859,000 تومان

پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 150 MA

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجنکش تمام استیل ابارا DW 150 MA مقایسه

8,096,000 تومان

پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 150 T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.1 متر
0 از 0
پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 150 T مقایسه

7,649,000 تومان

پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 200 T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 48 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 16.6 متر
0 از 0
پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 200 T مقایسه

8,380,000 تومان

پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 300 T

 • برق : سه فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 54 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 20 متر
0 از 0
پمپ لجن کش تمام استیل ابارا DW 300 T مقایسه

10,184,000 تومان

پمپ لجنکش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 75 MA

 • برق : تک فاز
 • توان : تا 1 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 14.4 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.8 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل فلوتردار ابارا RIGHT 75 MA مقایسه

3,769,100 تومان

پمپ لجنکش استیل بدون فلوتر ابارا RIGHT 100M 10 MT

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 تا 5 اسب
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.5 متر
0 از 0
پمپ لجنکش استیل بدون فلوتر ابارا RIGHT 100M 10 MT مقایسه

4,127,280 تومان