منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25mm
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25mm
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ایمپکتور چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*39 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25 تا 29
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*5.5*39 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH1*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*110 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*127 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH2*152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*89 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*110 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) WERA PH3*152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH1*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت آهن WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن 4جهت چوب WERA PH2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ2*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی پزیدرایو 4جهت آهن WERA PHZ3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 70
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 70
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x70

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 70
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x70 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX20x50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 152
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX10x152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x152

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 152
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای 4جهت آهن WERA TX15x152 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی ستاره ای WERA Z TORX® TX 15x25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ستاره ای TORX
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی ستاره ای WERA Z TORX® TX 15x25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.5*4.0*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*4.5*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 1.0*5.5*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH3*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH3*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی کارتی 3عددی WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو ,چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی کارتی 3عددی WERA مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی کارتی چهارسو 1عددی WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 89
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی کارتی چهارسو 1عددی WERA مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 50
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 75
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*75 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*100

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو چهارسو (فیلیپسی) سری WERA PH2*100 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH2*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH2*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH3*25

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر : 25
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی چهارسو (فیلیپسی) تن سری WERA PH3*25 مقایسه

1 تومان

سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*39

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
سرپیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.6*3.5*39 مقایسه

1 تومان

ست 9عددی سرپیچ گوشتی ایمپکتوربیت چک با سرپیچ گوشتی WERA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : ترکیبی
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
ست 9عددی سرپیچ گوشتی ایمپکتوربیت چک با سرپیچ گوشتی WERA مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH1

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH1 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH2

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH2 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH3*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : چهارسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی چهارسو(فیلیپسی)تورژن WERA PH3*50 مقایسه

1 تومان

ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*3.5*50

 • نوک یا سری پیچ گوشتی : دوسو
 • عایق :
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته :
0 از 0
ست 5عددی سرپیچ گوشتی دوسو WERA Z 0.6*3.5*50 مقایسه

1 تومان