منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 250kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 250
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 250kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 3KW-4HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 11KW-15HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 15KW-20HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 3KW-4HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 11KW-15HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 15KW-20HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.37KW-0.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.37KW-0.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 2.2
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 3
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 3KW-4HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 4
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 5.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 7.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 11
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 11KW-15HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 15
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 15KW-20HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • قدرت موتور (کیلووات) : 18.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 75kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 75
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 75kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 90kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 90
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 90kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 110kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 110
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 1000 دور Motogen 110kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 160
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 160kw مقایسه

تومان

الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 185kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 185
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور سه فاز چدنی 3000 دور Motogen 185kw مقایسه

تومان

الکتروموتور 0.06kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.06
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور 0.06kw سه فاز 1500 دور الکتروژن مقایسه

294,000 تومان

الکتروموتور 0.09kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور 0.09kw سه فاز 1500 دور الکتروژن مقایسه

304,500 تومان

الکتروموتور 0.12kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور 0.12kw سه فاز 3000 دور الکتروژن مقایسه

315,000 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.6
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4A 0.6kw مقایسه

341,000 تومان

الکتروموتور 0.12kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور 0.12kw سه فاز 1500 دور الکتروژن مقایسه

346,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.9
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.9kw مقایسه

352,000 تومان

الکتروموتور 0.18kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور 0.18kw سه فاز 3000 دور الکتروژن مقایسه

362,250 تومان

الکتروموتور 0.25kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0
الکتروموتور 0.25kw سه فاز 3000 دور الکتروژن مقایسه

367,500 تومان

الکتروموتور 0.18kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور 0.18kw سه فاز 1500 دور الکتروژن مقایسه

388,500 تومان

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 54
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4A 0.12kw مقایسه

401,500 تومان