منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل پرستیژ پنج شعله دارکار مقایسه

420,000 تومان

لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل چلسی سه شعله دارکار مقایسه

338,100 تومان

لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل چلسی چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

427,000 تومان

لوستر مدل چلسی پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل چلسی پنج شعله دارکار مقایسه

548,800 تومان

لوستر مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل چلسی شش شعله سربالا دارکار مقایسه

558,600 تومان

لوستر مدل کلاسیک سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل کلاسیک سه شعله دارکار مقایسه

226,800 تومان

لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل کلاسیک پنج شعله دارکار مقایسه

338,100 تومان

لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل روستیک چهار شعله دارکار مقایسه

422,800 تومان

لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل روستیک شش شعله دارکار مقایسه

544,600 تومان

لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 240 وات
0 از 0
لوستر مدل روستیک هشت شعله دارکار مقایسه

679,000 تومان

لوستر مدل رویال کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل رویال کوچک دارکار مقایسه

270,200 تومان

لوستر مدل رویال بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل رویال بزرگ دارکار مقایسه

322,000 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش کلاسیک دارکار مقایسه

249,900 تومان

لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل زوبین شش گوش منبت دارکار مقایسه

338,100 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش کلاسیک دارکار مقایسه

291,200 تومان

لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل زوبین هشت گوش منبت دارکار مقایسه

301,000 تومان

لوستر مدل سکان کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل سکان کوچک دارکار مقایسه

238,000 تومان

لوستر مدل سکان بزرگ دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل سکان بزرگ دارکار مقایسه

330,400 تومان

لوستر مدل تایتانیک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل تایتانیک دارکار مقایسه

591,500 تومان

لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار

 • تعداد شعله : 2 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 60 وات
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید دو شعله دارکار مقایسه

194,600 تومان

لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید چهارشعله دارکار مقایسه

330,400 تومان

لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل تخت جمشید شش شعله دارکار مقایسه

456,400 تومان

لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل ویل چهار شعله دارکار مقایسه

422,800 تومان

لوستر مدل ویل شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل ویل شش شعله دارکار مقایسه

599,200 تومان

لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
0 از 0
لوستر مدل ویل هشت شعله دارکار مقایسه

740,600 تومان

لوستر مدل افسون سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل افسون سه شعله دارکار مقایسه

203,000 تومان

لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل افسون پنج شعله دارکار مقایسه

282,800 تومان

لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
0 از 0
لوستر مدل افسون هشت شعله دارکار مقایسه

446,600 تومان

لوستر مدل رومی سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل رومی سه شعله دارکار مقایسه

270,200 تومان

لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل رومی چهار شعله دارکار مقایسه

370,300 تومان

لوستر مدل رومی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
1 از 5
لوستر مدل رومی شش شعله دارکار مقایسه

494,200 تومان

لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
0 از 0
لوستر مدل رومی هشت شعله دارکار مقایسه

599,900 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز کوچک دارکار مقایسه

236,600 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز متوسط دارکار مقایسه

270,200 تومان

لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل اورانوس سایز بزرگ ورساچه دارکار مقایسه

322,000 تومان

لوستر مدل رومینا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل رومینا چهار شعله دارکار مقایسه

466,200 تومان

لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل رومینا شش شعله دارکار مقایسه

662,200 تومان

لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 240 وات
0 از 0
لوستر مدل رومینا هشت شعله دارکار مقایسه

873,600 تومان

لوستر مدل رزا سه شعله دارکار

 • تعداد شعله : 3 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 90 وات
0 از 0
لوستر مدل رزا سه شعله دارکار مقایسه

282,100 تومان

لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل رزا چهار شعله دارکار مقایسه

344,400 تومان

لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 150 وات
0 از 0
لوستر مدل رزا پنج شعله دارکار مقایسه

406,000 تومان

لوستر مدل رزا شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ :
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل رزا شش شعله دارکار مقایسه

466,900 تومان

لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهارشعله دارکار مقایسه

458,500 تومان

لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله : 4 پل
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 120 وات
0 از 0
لوستر مدل منچستر چهار شعله سربالا دارکار مقایسه

458,500 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله دارکار مقایسه

631,400 تومان

لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : آویز
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل منچستر شش شعله سربالا دارکار مقایسه

574,000 تومان

لوستر مدل لویی شش شعله دارکار

 • تعداد شعله :
 • نوع نصب : نصب روی سقف
 • سایز نوع سرپیچ : E27
 • توان مصرفی : 180 وات
0 از 0
لوستر مدل لویی شش شعله دارکار مقایسه

609,000 تومان