منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 75 متر
  • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 105 متر
  • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 135 متر
  • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 150 متر
  • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 180 متر
  • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 187 متر
  • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 210 متر
  • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 270 متر
  • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 27 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 280 متر
  • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 89 متر
  • توان پمپ : 7.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 118 متر
  • توان پمپ : 9 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 163 متر
  • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 192 متر
  • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 221 متر
  • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-16

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 237 متر
  • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-16 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 257 متر
  • توان پمپ : 18.75 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 40 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 300 متر
  • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 61 متر
  • توان پمپ : 11 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 85 متر
  • توان پمپ : 15 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 110 متر
  • توان پمپ : 22.5 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 122 متر
  • توان پمپ : 26 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10 مقایسه

تومان

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 72 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 159 متر
  • توان پمپ : 30 کیلووات
0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13 مقایسه

تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807 مقایسه

870,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508 مقایسه

957,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309 مقایسه

983,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312 مقایسه

1,290,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512 مقایسه

1,307,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805 مقایسه

1,465,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810 مقایسه

1,533,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318 مقایسه

1,545,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517 مقایسه

1,656,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223 مقایسه

1,766,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09

  • برق : تک فاز
  • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
  • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09 مقایسه

1,815,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405 مقایسه

1,843,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP مقایسه

1,969,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/06 A  1.5HP مقایسه

1,969,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325 مقایسه

1,971,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0815 مقایسه

1,987,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

  • برق : تک فاز
  • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06  1.5HP مقایسه

1,992,100 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

  • برق : تک فاز
  • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP مقایسه

1,992,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525 مقایسه

2,000,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP مقایسه

2,160,400 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP

  • برق : تک فاز
  • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
  • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP مقایسه

2,183,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0333 مقایسه

2,200,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0233 مقایسه

2,263,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1407 مقایسه

2,263,500 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 2HP

  • برق : تک فاز
  • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 52 متر
  • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 2HP مقایسه

2,330,900 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/18 2HP

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
  • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 100/18 2HP مقایسه

2,454,100 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

  • برق : سه فاز
  • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
  • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
  • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0
پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 140/14  2HP مقایسه

2,454,100 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533

  • برق :
  • میزان آبدهی :
  • ارتفاع پمپاژ (هد) :
  • توان پمپ :
0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0533 مقایسه

2,509,000 تومان