منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

 • حداکثر آبدهی( مترمکعب بر ساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) - Hmax :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB150

 • برق :
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ خودمکش چدنی دیزل ساز سری DAB200

 • برق :
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS100/2

 • برق :
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS150/2

 • برق :
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ :
0 از 0

تومان

الکتروپمپ دیزل ساز سری DS200/2

 • برق :
 • نوع اتصال :
 • دور :
 • توان پمپ :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • توان KW : 3
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • توان KW : 4
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • توان KW : 11
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • توان KW : 15
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 2800 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • توان KW : 3
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • توان KW : 4
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • توان KW : 11
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • توان KW : 15
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 1400 دور دیزل ساز 0.37KW-0.5HP

 • توان KW : 0.37
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 0.75KW-1HP

 • توان KW : 0.75
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.1KW-1.5HP

 • توان KW : 1.1
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 1.5KW-2HP

 • توان KW : 1.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 2.2KW-3HP

 • توان KW : 2.2
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 3KW-4HP

 • توان KW : 3
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 4KW-5.5HP

 • توان KW : 4
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 5.5KW-7.5HP

 • توان KW : 5.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 7.5KW-10HP

 • توان KW : 7.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 11KW-15HP

 • توان KW : 11
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 15KW-20HP

 • توان KW : 15
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان

الکتروموتور سه فاز 900 دور دیزل ساز 18.5KW-25HP

 • توان KW : 18.5
 • دور موتور :
 • رده حفاظتی IP :
0 از 0

تومان