منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

الکتروموتور 0.06kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.06
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

280,000 تومان

الکتروموتور 0.09kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.09
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

290,000 تومان

الکتروموتور 0.12kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

300,000 تومان

الکتروموتور 0.12kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.12
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

330,000 تومان

الکتروموتور 0.18kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

345,000 تومان

الکتروموتور 0.25kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

350,000 تومان

الکتروموتور 0.18kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.18
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

370,000 تومان

الکتروموتور 0.25kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

390,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

395,000 تومان

الکتروموتور 0.25kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-1/3hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.25
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

410,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 3000 دور الکتروژن B14-1/2hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

415,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

435,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

440,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-1/2hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

455,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

460,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

460,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.18
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

465,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی :
0 از 0

480,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 3000 دور الکتروژن B14-3/4hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

480,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

495,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

505,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

525,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

525,000 تومان

الکتروموتور 0.75kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

525,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 1000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

535,000 تومان

الکتروموتور 0.75kw سه فاز 3000 دور الکتروژن B14-1hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

545,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-3/4hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

545,000 تومان

الکتروموتور 0.37kw سه فاز 1000 دور الکتروژن B14-1/2hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.37
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

555,000 تومان

الکتروموتور 0.75kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

560,000 تومان

الکتروموتور 0.75kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-1hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.75
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

580,000 تومان

الکتروموتور 1.1kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

585,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 1000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

590,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

590,000 تومان

الکتروموتور 1.1kw سه فاز 3000 دور الکتروژن B14-1.5hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

605,000 تومان

الکتروموتور 0.55kw سه فاز 1000 دور الکتروژن B14-3/4hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 0.55
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1000
0 از 0

610,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

625,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-1.5hp

 • توان (کیلووات) : 1.1
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

655,000 تومان

الکتروموتور 1.1kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

665,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

670,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 3000 دور الکتروژنCRS-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژنCR-1hp

 • توان (کیلووات) : 0.75
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

690,000 تومان

الکتروموتور 1.1kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-1.5hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.1
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

690,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.3hp

 • توان (کیلووات) : 0.25
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

695,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-1.2hp

 • توان (کیلووات) : 0.37
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

710,000 تومان

الکتروموتور 1.5kw سه فاز 3000 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

710,000 تومان

الکتروموتور 1.5kw سه فاز 3000 دور الکتروژن B14-2hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 3000
0 از 0

735,000 تومان

الکتروموتور تک فاز کلاج دار آلومینیومی 1500 دور الکتروژنCRS-3.4hp

 • توان (کیلووات) : 0.55
 • rpm-دور موتور : 1500
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

760,000 تومان

الکتروموتور 1.5kw سه فاز 1500 دور الکتروژن

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

760,000 تومان

الکتروموتور 1.5kw سه فاز 1500 دور الکتروژن B14-2hp

 • قدرت موتور (کیلووات) : 1.5
 • IP-رده حفاظتی : 55
 • rpm-دور موتور : 1500
0 از 0

785,000 تومان

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژنCR-2hp

 • توان (کیلووات) : 1.5
 • rpm-دور موتور : 3000
 • IP-رده حفاظتی : 55
0 از 0

790,000 تومان