فیوز کاردی پارس فانال پایه کوتاه و بلند از16 الی630 آمپر

سکسیونر یا پایه فیوز پارس فانال تک فاز و سه فاز

فیوز سیگاری پارس فانال 5 آمپرالی 50آمپر