سوکت رله شیشه ای 11 پایه پارس فانال PF-11PIN

شماره انداز 5 رقمی و 6 رقمی پارس فانال PFCK

کنترل فاز با سوکت پارس فانالPFRP-1

ساعت کار پارس فانال PFH-143