الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور

الکتروموتور تک فاز 3000دور بارلی سری YC

الکتروموتور کلاج دار و رله ای تکفاز 1400دور بارلی سری YC

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 71-4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور،CR 80-4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 80-4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 90L4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 90L4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 1004A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای (تک خازن)1500 دور، CR 71-4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 71-2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 71-2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 80-2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 80-2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 90L2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز رله ای(تک خازن)3000 دور، CR 90L2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 71-4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 71-4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 80-4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 80-4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 90L4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 100L4A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 100L4B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور ، CRS 112M4

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 71-2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 71-2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 80-2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 80-2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 90L2A

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور، CRS 90L2B

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)1500 دور

الکتروموتور ژن تبریز تکفاز کلاچ دار (دوخازن)3000 دور

الکتروموتور تک فاز2800 دور استریم سری YC

الکتروموتور تک فاز 1400 دور استریم سری YC

الکتروموتور تک فاز 2800 دور استریم سری YCA

الکتروموتور تک فاز 1400 دور استریم سری YCA

الکتروموتور موتور شناور تک فاز استریم