کولر صنعتی با فن آکسیال | فروشگاه اینترنتی ویدفکتور
     

کولر صنعتی 44000متر مکعب در ساعت با فن آکسیال پردیس

کولر صنعتی 24000متر مکعب در ساعت با فن آکسیال پردیس

کولر صنعتی 24000متر مکعب در ساعت پایین زن با فن آکسیال پردیس