مجموعه بکس (جعبه فلزی)1|4 درایو 16پارچه A KRAFT

مجموعه بکس 4|1 درایو 35 پارچه A KRAFT

مجموعه بکس(جعبه فلزی) 2|1 درایو 18 پارچه AKRAFT

مجموعه بکس(جعبه فلزی) 2|1 درایو29 پارچه AKRAFT

مجموعه بکس(جعبه فلزی) 2|1 درایو 24 پارچه AKRAFT

مجموعه بکس 2|1 درایو(جعبه پلاستیکی دورنگ) 152 پارچه A KRAFT

مجموعه بکس فشار قوی (Impact ) (کروم مولیبدن) 8 پارچه A KRAFT

مجموعه بکس 4|1 درایو A KRAFT

جعبه ابزار کارگاهی

جعبه بکس بر روی آویزلاستیکی

ریل و کلیپ مغناطیسی

آچاربکس تکی 4|1 درایو6pt

آچاربکس تکی 2|1 درایو6pt

آچاربکس تکی 8|3 درایو6pt

آچاربکس تکی 2|1 درایو AF6pt

آچاربکس تکی 4|3 درایو6pt

آچاربکس تکی 1 درایو12pt

آچاربکس ستاره ای4|1درایوE

آچاربکس ستاره ای 8|3 Eدرایو

آچاربکس ستاره ای 2|1 Eدرایو

آچاربکس تکی(بلند)8|3 درایو6pt

آچاربکس تکی (بلند)4|1درایو6pt

آچاربکس پیچ گوشتی 4|1 درایو

آچاربکس پیچ گوشتی 8|3 درایو

آچاربکس پیچ گوشتی 2|1 درایو

آچاربکس آلنی 4|1 درایو

آچاربکس آلنی 8|3 درایو کوتاه و بلند

آچاربکس آلنی4|3 درایو

آچاربکس آلنی 2|1 درایو کوتاه وبلند

آچاربکس تکی 4|1 درایو 12pt

آچاربکس تکی 2|1 درایو12pt

آچاربکس تکی 8|3 درایو12pt

آچاربکس تکی 2|1 درایو 12pt AF

آچاربکس تکی 4|3 درایو12pt

آچاربکس تکی (بلند)4|1درایو12pt

آچاربکس تکی (بلند)8|3 درایو12pt

آچاربکس تکی (بلند)2|1 درایو6pt

آچاربکس تکی (بلند)2|1 درایو12pt

آچارآلن بکس 4|1درایو TORX

آچاربکس های شمعی

آچارآلن بکس 4|3 درایوTORX

آچارآلن بکس 8|3درایو طول TORX48

آچارآلن بکس8|3 درایو طول TORX126

آچارآلن بکس 2|1درایو طول TORX62

آچارآلن بکس 2|1درایو طول TORX138

جعبه بکس بر روی ریل وکلیپ

مجموعه پیچ گوشتی بکسی

جعبه بکس (جعبه فلزی)8|3 درایو

جعبه بکس (جعبه فلزی سنگین کار )با فوم EVA 1|2 درایو

جعبه بکس (جعبه فلزی)4|1 درایو 40 پارچه A KRAFT

جعبه بکس (جعبه ابزارفلزی)

جعبه ابزار (جعبه ابزار چرخ دار)

جعبه بکس (جعبه فلزی)

آچاربکس فشار قوی 2|1 درایو (کروم مولیبدن)

آچاربکس فشار قوی 4|3 درایو (کروم مولیبدن)

آچاربکس فشار قوی1 درایو (کروم مولیبدن)

آچاربکس فشارقوی بلند2|1درایو (کروم مولیبدن)

آچاربکس بلند فشار قوی2|1درایو (کروم مولیبدن)دیواره نازک

آچاربکس فشار قوی بلند4|3 درایو (کروم مولیبدن)

تبدیل بکس فشار قوی (کروم مولیبدن)

لغلغه بکس فشار قوی

مجموعه بکس 2|1 درایو(جعبه پلاستیکی دورنگ) 87 پارچه A KRAFT

آچارآلن بکس 4|1درایو طول TORX37

آچارآلن بکس هزارخاری 2|1درایو طول Splin62

آچارآلن بکس هزارخاری 2|1درایو طول Splin100

بکس آلنی فشارقوی 2|1 درایو (کروم مولیبدن)

بکس آلنی فشارقوی 2|1 درایو TORX(کروم مولیبدن)

بکس آلنی فشارقوی 4|3 درایو (کروم مولیبدن)

رابط فشار قوی(کروم مولیبدن)

ریل و کلیپ فلزی A KRAFT

آچارآلن بکس پنج پر 1/2 درایو Pentacle کرافت

مجموعه بکس فشار قوی (Impact ) (کروم مولیبدن) 10 پارچه A KRAFT