کفکش دوجداره 1 اینچ پروانه استیل راد پمپ

کفکش دوجداره 2 اینچ پروانه استیل راد پمپ

کفکش دو جداره 3 اینچ پروانه استیل راد پمپ