هواکش بی صدا KDK سریAUHT

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT

هواکش لوله ای خانگی بی صدا S-P