هواکش بی صدا KDK سریAUHT

هواکش بی صدا KDK سری WUD

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT