هلدر داخل تراش 62,5 درجه VORGENسری DD-NR

هلدر داخل تراش 93 درجه VORGENسری DDUNR

هلدر داخل تراش 95 درجه VORGEN سری DCLNR

هلدر داخل تراش 95 درجه VORGEN سری DWLNR

هلدرداخل تراش 93 درجه VORGEN سری CKUNR/L

هلدر داخل تراش 91درجه VORGEN سری CTFPR/L

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری SDUCR

هلدر داخل تراش 107,5درجه VORGEN سری SDQCR

هلدر داخل تراش 62,5درجه VORGEN سری SD-CR

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری SDZCR

هلدر داخل تراش 95درجه VORGEN سری SCLCR

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری SVUBR

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری SVUCR

هلدر داخل تراش 107,5درجه VORGEN سری SVQBR

هلدر داخل تراش 107,5درجه VORGEN سری SVQCR

هلدر داخل تراش 91درجه VORGEN سری STFCR

هلدر داخل تراش 95درجه VORGEN سری SCR-SCL

هلدر داخل تراش VORGEN سری BKTI-R/BH

هلدر داخل تراش VORGEN سری BKTI-R/KH

هلدر داخل تراش VORGEN سری BKTI-R/L JK

هلدر داخل تراش VORGEN سری BKTI-R S123

هلدر داخل تراش 107,5درجه VORGENسری DDQNR

هلدر داخل تراش 75درجه VORGEN سری DSKNR

هلدر داخل تراش 117,5درجه VORGENسری SDXCR

هلدر داخل تراش 60درجه VORGEN سری ST-CR

هلدر داخل تراش VORGEN سری BKTI-R 154.91

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری MTUNR

هلدر داخل تراش 107,5درجه VORGENسری MTQNR

هلدر داخل تراش 60درجه VORGEN سری MT-NR/L

هلدر داخل تراش 95درجه VORGEN سری MWLNR

هلدر داخل تراش 93درجه VORGEN سری STIR