هواکش سقفی

فن استوانه ای YGF

فن بین کانالی

فن سانتریفیوژ زیلابگ

سانتریفیوژ 250 بکوارد با الکتروموتور 2800 دور

سانتریفیوژ 250 فوروارد با الکتروموتور 1400 دور

سانتریفیوژ 500 بکوارد با الکتروموتور 1400 دور

فن سانتریفیوژ دوبل بکوارد

فن سانتریفیوژ دوبل فوروارد

اگزاست فن

پلاگ فن

باکس فن پردیس فن سینگل بکوارد کوپل مستقیم

کولر صنعتی