هواکش کامپیوتری 12 سانت بلبرینگی پروانه پنج پر تکفاز

هواکش کامپیوتری 12 سانت بلبرینگی پروانه هفت پر تکفاز

هواکش کامپیوتری 15در 17 سانت

هواکش کامپیوتری 12 سانت EBM مدل 4650N

هواکش کامپیوتری 15 سانت فلزی 2800 آلمان برند EBM

هواکش کامپیوتری 15 سانت 8 ضلعی 220 آلمان ای بی ام