هواکش زیلابگ سردخانه ای تکفاز 1400 دور

هواکش زیلابگ سردخانه ای سه فاز 1400 دور

هواکش زیلابگ 1400دور سه فاز

هواکش زیلابگ 1400دور تکفاز

هواکش زیلابگ 2800دور تکفاز

هواکش زیلابگ 900دورتکفاز

هواکش زیلابگ 900 دور سه فاز

هواکش زیلابگ سردخانه ای 900 دور سه فاز

فن سانتریفیوژ زیلابگ

داکت فن زیلابگ

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB190

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB220

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB315

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB400

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB500

هواکش سقفی زیلابگ

فن استوانه ای YGF

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB250

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB280

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB355

موتور پروانه رادیال زیلابگ LXFB450

هواکش مرغداری و گلخانه بیگرزمن برند زیلابگ