تلفن تماس :36669772-026 36669771-026  36669770-026

داخلی 1 قسمت فروش

داخلی 2 پیگیری سفارشات

داخلی 3 فکس

داخلی 4 تامین کنندگان و همکاران

داخلی 5 انتقادات و پیشنهادات

داخلی 0 اپراتور

آدرس نمایشگاه کرج :استان البرز , کرج , به سمت فردیس بعد از پل بصیرت نبش گلستان 22

کد پستی:3173769374