منو

ضریب کاهش توان الکترو موتور های القایی برای دمای محیط و ارتفاع

ضریب کاهش توان الکترو موتور های القایی برای دمای محیط و ارتفاع

موتور استاندارد برای کار در دمای 40 درجه سانتیگراد و 1000 بالاتر از سطح دریا متری طراحی شده است . برای درجه حرارت محیط و ارتفاع بالاتر از 40 درجه سانتی گراد و 1000 متر، لطفا ضرایب زیر از جدول 1 به نیازهایبسته به اسب بخار موتور شما اعمال شود همانطور که در مثال های زیر نشان داده شده است.

توجه ضریب تصحیح فقط قابل اعمال برای کار با شکل سینوسی جریان در موتور از 1 تا 200 اسب بخار  است .لطفا برای موارد زیر تماس  با سازنده موتور بگیرید:درجه حرارت محیط یا ارتفاع که در جدول با لا ذکر نشده است  یا اسب بخار بزرگتر از 200 ، موتورهای ضد انفجار ، کار کرد موتور با  سرعت متغیر ، عامل  کار با افکتور سرویس بالاتر از یک