منو

نیازهای مختلف در عملکرد پمپ گریز از مرکز

نیازهای  مختلف در عملکرد پمپ گریز از مرکز

نیازهای  مختلف در عملکرد پمپ گریز از مرکز، به خصوص در مورد هد، جریان و نصب، همراه با نیازهای عملیاتی اقتصادی، تنها  عمده دلایلی است که چرا بسیاری از انواع پمپ تولید شده  و وجود دارد. شکل زیر انواع پمپ های مختلف را با توجه به جریان و فشار نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از اینکه ما بیشتر به دنیای ساخت پمپ و انواع پمپ ها بپردازیم، ویژگی های اساسی منحنی های عملکرد پمپ را ارائه خواهیم داد. عملکرد یک پمپ گریز از مرکز با مجموعه ای از منحنی های عملکرد نشان داده می شود . منحنی های عملکرد برای یک پمپ گریز از مرکز در شکل پایین نشان داده شده است. هد، مصرف برق، بازده و NPSH به عنوان عملکرد جریان نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور معمول، منحنی پمپ در دیتا شیت  فقط قسمت پمپ را شامل می شود . بنابراین، مصرف انرژی، مقدار P2، که همچنین در بولتن های داده موجود است، فقط انرژی  تحویلی  به پمپ را مشخص می کند  - نگاه کنید به شکل بالا همانطوریکه مقدار کارایی که فقط بخش پمپ را پوشش می دهد (q = qp) است.

در برخی از انواع پمپ ها که با موتور یکپارچه هستند و مواقعی با یک مبدل فرکانس یکپارچه می شوند ، به عنوان مثال پمپ های موتور پکیج شده ، منحنی مصرف انرژی و منحنی Q شامل موتور و پمپ می شود . در این مورد، مقدار Pj است که باید در نظر گرفته شود.

به طور کلی، منحنی پمپ ها مطابق با استاندارد ISO 9906 Annex A طراحی شده اند که میزان محدوده خطای منحنی را مشخص می کند: