منو

عايق كابل ها

عايق كابل ھا

عايق وظیفه ايزوله و جدا كردن هادي از محیط را بر عهده دارد طوري كه هیچ اتصال الكتريكي مستقیم بین زمین و هادي برقرار نشود . از موادمختلفي به عنوان عايق استفاده مي شود كه بستگي به ولتاژ ، جريان و شرايط محیطي فیزيكي محیط دارد .

 

 رايجترين موادي كه بعنوان عايق استفاده مي شوند عبارتند از :

1- مواد لاستیكي

2- مواد پرتودور  PVC  

3-پلي اتیلن کراس لینک ( XLPE )

براي شناسائي و جلوگیري از بروز اشتباه در سیم كشي ، از عايق دررنگھاي مختلف و متنوع استفاده مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زير رنگ برخي از سیم ها بر اساس استاندارد VDE0271 آلمان و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران داده شده است:

 

**************************************************************************************************************