منو

کلیدهای مینیاتوری

کلیدهای مینیاتوری:

 

کلید مینیاتوری نوعی کلید اتوماتیک است که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است این قسمتها عبارتند از :