منو

رژيم های کاری الکتروموتورهای AC

موتور های الکتریکی دارای تنوع کاربرد زیادی هستند که این تنوع به عوامل مختلفی مانند:

بر این اساس یک مشخصه مهم برای متور ها تعیین شرایط و زمان (ساعت ) کار متور در طول زمان شیفت کاری است که به آن رژیم کاری می گوید

این رژیم کاری برای استفاده کاربران و تولید کنندگان به 10 رژیم کاری تقسیم شده است .

رژيم کاری S1 

مطابق شکل الکتروموتور تحت بار نامی به درجه حرارت پايدار و ثابت می رسد.در رژيم S1  الکتروموتور بدون وقفه کارمی کند ، بدون آنکه دمای آن از دمای مجاز تجاوز کند.

 

 

   

رژيم کاری S2

 

زمان کار الکتروموتور کوتاه است. زمان های بارگذاری استاندارد : n10 ، 30 ، 60 و 90 دقيقه است.
 
نمودار بالا بار، تلفات الکتريکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S2 را نشان می دهد.
رژيم کاری S3

 ضريب کاری يا ED های استاندارد :15 ، 25 ، 40 و 60% است. اگر مدت زمان سيکل معلوم نباشد آن را 10 دقيقه در نظر می گيرند.

رژيم کاری S4

 

نمودار بار، تلفات الکتريکی و اشباع حرارتی الکتروموتور با نوع کار S4 را نشان می دهد.در S4 کار شبيه S3  است ، در اين حالت جريان راه اندازی ، الکتروموتور را بيشتر گرم می کند. 

مدت زمان راه اندازی                   =D

مدت زمان کارکرد در بار ثابت         =N

مدت زمان استراحت وقطع از منبع     =R

 
رژيم کاری S5
در S5 کار شبيه S4  است ، در اين حالت يک نوع ترمز الکتريکی ( ترمز جريان مستقيم ، ترمز جريان معکوس )در نظر گرفته شده است که الکتروموتور را بيشتر گرم می کند.
     
رژيم کاری S6
در   S6 کار شبيه S3  است ، در زمان وقفه يا استراحت ، الکتروموتور در حالت بدون بار قرار می گيرد و خاموش نمی شود.
مدت زمان کارکرد در بار ثابت = N
مدت زمان کارکرد در بی باری = V 
رژيم کاری S7
در   S7 الکتروموتور بدون وقفه کار می کند. بلحاظ راه اندازی مداوم و ترمز الکتريکی، الکتروموتور بيش از حد معمول گرم می شود.ترمز با جريان مستقيم 
رژيم کاری S8
در   S8 کار شبيه S7  است ،فقط تغيير دور به وسيله تغيير قطب ها انجام می شود مانند موتور دالادر
نوع کار غیر پریودیک S9
در این توع موتور های الکتریکی در مدت سیکل کاری تغییرات سرغت و بار بر حسب تغییرات بار وارده از طرف سیستمی که به ماشین وارد می نماید . پریود های مختلفی اعم از حالت قطع، استراحت R،بی باری V،بارهای مختلف N،بار بیش از حد نامی S، پریود های مختلف ترمز و همچنین سرعت های مختلف وجود داشته باشد .
رژيم کاری S10
در این رژیم کاری موتور به شکل دائم کار است ولی در طول زمان بار آن تغییر می کند این تغییر می تواند شامل حالت بی باری تا بار اضافه باشد .
 
*****************************************************************************************************************