منو

كاويتاسيونCavitation

كاويتاسيونCavitation

كاويتاسيون زمانی ایجاد می شود  كه فشار مطلق در ورودي پمپ كمتريا مساوي فشارتبخیر مايع باشد دراين  حالت مايع بخارمي شودو حباب هاي بخار ياهوا همراه جريان سيال به قسمت فشاربالاي پمپ وارد ميشودودراثرعمل ديناميكي پروانه پمپ و دراثربالارفتن فشارپمپ باعث  منفجرشدن حباب ها  ایجاد شده در دهانه ورودی پمپ می شود که  نه تنها لرزش وسروصداي زيادي توليد مي كند بلكه باعث كاهش بازدهي واسيب رساندن به پمپ وايجاد خوردگيهاي نوع Pitting در قسمت بدنه پمپ و پروانه نيزمي شود.

عوامل ایجاد کاویتاسیون:

 

عوامل ایجاد کاویتاسیون:

١-افت فشار بيش از حد در قسمت ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله ها و …. كه باعث تبخيرمايع و ایجاد حباب  در اين ناحيه مي شود و شرايط رابراي تبخيروتشكيل حباب زياد مي كند.

٢ -كار كردن پمپ درشرا يط غير طراحي ( فلوي بيش از حد ) به دليل بالا رفتن دور پمپ و يا افزايش بيشاز حد قطر پروانه كه باعث افزايش فلوو زياد شدن سرعت مايع در قسمت ورودي پمپ شده ونهايتا موجب كاهشفشاردرورودي آن مي شود. 

٣-بالا رفتن دماي مايع پمپ كه باعث بالا رفتن فشار بخار مايع مي شود (زودترتبخيرشدن مايع دروروديپمپ) و شرايط را براي كاويتاسيون بوجود مي اورد .
٤-زياد شدن ارتفاع مكش پمپ ها.
٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر).

 روش های جلوگيری ازCavitation

۱- فشار هوای محيط تأثير آشکاری روی ارتفاع مكش ورودی پمپ دارد بنابراين هنگام نصب پمپ بايستی اين موضوع را در نظر گرفت .
۲- درجه حرارت مايع درون تلمبه را حتی المقدور بايستی پايين نگاه داشت زيرا با زيادشدن آن فشار بخار مايع نيز افزايش پيدا می کند .
۳-سرعت مايع هنگام وورد به تلمبه بايستی حتی الامکان کم باشد ( با افزايش قطر لوله ورودی پمپ)

۴- ازبکاربردن شيرها ، زانوها و مسيرهای طولانی که باعث افت فشار در ورودی می شوند حتی المقدور خودداری کرد.

۵-  طراحي مناسب سيستم هاي لوله كشي وتغييرقطرها در لوله و مسیر ها 

۶-استفاده از Reducer هاي مناسب ودرجهت صحيح.

۷-استفاده ازصافي يامش بااندازه مناسب.
۸-اطمينان ازبازبودن كامل ولو اصلي ورودي پمپ.
۹-اطمينان ازكاركردن پمپ درشرايط طراحي.
۱۰ -اطمينان ازكاركردن پمپ درشرايط بالاي مينيمم فلو

11- پايين بردن پمپ

12- استفاده از پوستر پمپ قبل از پمپ اصلي

13- كاهش سرعت دوراني

14-استفاده از پروانه با چشمه (eye)وسيع تر